Umowa pożyczki - elementy, wzór i omówienie

Definicję umowy pożyczki określają przepisy prawne zawarte w art. 720 Kodeksu cywilnego. Przewiduje on strony umowy jako dającego pożyczkę oraz biorącego, który zobowiązuje się do jej zwrotu. Umowa pożyczki ma formę konsensualną i zobowiązującą dwustronnie. W tekście, który właśnie zacząłeś czytać znajdziesz elementy umowy, ich omówienie oraz wzór umowy pożyczki.

Umowa pożyczki - elementy, wzór i omówienie
1.
Weź pożyczkę
8000 zł
30 dni
2.
Weź pożyczkę
8000 zł
30 dni
3.
Weź pożyczkę
6000 zł
30 dni
Zobacz cały Ranking chwilówek - maj 2024
 1. Umowa pożyczki - co to jest?
 2. Strony umowy pożyczki
 3. Czy umowa pożyczki musi być sporządzona na piśmie?
 4. Zmiany w kodeksie cywilnym w umowach pożyczek po 8 września 2016 roku
 5. Elementy umowy pożyczki - omówienie
 6. Strony, przedmiot oraz warunki określające zwrot pożyczki
 7. W jakiej sytuacji pożyczkodawca ma prawo odsąpić od umowy pożyczki
 8. Roszczenia wynikające z umowy pożyczki - wypowiedzenie umowy
 9. Wady przedmiotu umowy pożyczki - naprawienie szkody
 10. Umowa pożyczki a zasada walutowości
 11. Umowa pożyczki zawarta w rodzinie
 12. Wzór umowy pożyczki do pobrania w PDF I DOC

UMOWA POŻYCZKI - CO TO JEST?

Definicję umowy pożyczki określa art. 720§1 Kodeksu cywilnego. Przedstawia on strony umowy jako dającego pożyczkę, który zobowiązuje się do przeniesienia posiadanej własności w formie pieniędzy bądź rzeczy, na osobę określaną mianem biorącego. Ta z kolei zobowiązuje się do zwrotu przejętej własności tego samego gatunku i takiej samej jakości.

Umowy pożyczki nie można mylić z umową użyczenia. Co to jest użyczenie i czym różni się od pożyczki? Pożyczka obejmuje swoim zakresem pieniądze i rzeczy. Użyczeniu natomiast podlegają tylko posiadane ruchomości i nieruchomości. Majątek, który otrzymuje biorący w chwili podpisania umowy pożyczki, stanowi tylko dobro chwilowe. Ma on obowiązek zwrotu określonej kwoty wraz z ustalonymi odsetkami czy opłatami dodatkowymi. Ważną informację stanowi fakt, że umowa pożyczki przybiera formę umowy konsensualnej, zobowiązującej dwustronnie. Oznacza to, iż jej skuteczne zawarcie jest jednoznaczne ze zgodą obu stron. Jeżeli strony umowy tego chcą, to umowa może być zawarta bez odsetek - np. w przypadku zawarcia umowy o pożyczkę w rodzinie.

Należy zaznaczyć, że umowa pożyczki z pozabankową instytucją finansową albo bankiem jest zawierana na nieco innych zasadach. Obowiązują ją wtedy zapisy ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa określa m.in. maksymalną wysokość opłat za pożyczkę i gwarantuje przejrzyste warunki finansowania, choćby poprzez wymóg podawania wartości RRSO. Z tego powodu umowa pożyczki zawarta z firmą pożyczkową jest dużo bezpieczniejsza od umowy pożyczki zawartej z osobą prywatną.

STRONY UMOWY POŻYCZKI

Przepisy Kodeksu cywilnego nie określają w jasny sposób osób, które mogą stanowić strony umowy pożyczki. Mogą więc być nimi, wszystkie podmioty prawa cywilnego, czyli:

 • osoby fizyczne (prywatne i rodzina),
 • osoby prawne, czyli firmy,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej).

UMOWA POŻYCZKI - FORMA USTNA CZY PISEMNA?

Umowa pożyczki zawierana pomiędzy osobami fizycznymi, której wartość nie przekracza 1000 zł, może być zawarta w formie ustnej. Inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy kwota jest wyższa. W oparciu o art. 720§2 Kodeksu cywilnego, umowę pożyczki o wartości powyżej 1000 zł, należy sporządzić w formie pisemnej dla celów dowodowych (ad probationem).

Nie jest to jednak zastrzeżenie, które obarczono rygorem nieważności. W momencie, gdy umowa nie została sporządzona w formie pisemnej, nie ma możliwości dopuszczenia w sporze dowodów w postaci świadków ani przesłuchania stron, co udowodniłoby dokonanie czynności. Wyjątek stanowi umowa chwilówki zawarta między przedsiębiorcami.

ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM W UMOWACH POŻYCZEK PO 8 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Jeszcze do niedawna kwota, która wymagała sporządzenia umowy pożyczki w formie pisemnej, była znacznie niższa. Wynosiła 500 zł. Z dniem 8 września 2016 roku do Kodeksu cywilnego wprowadzono zmiany. Były one spowodowane umieszczeniem w przepisach prawnych pojęcia formy dokumentowej. W związku ze zmianami kwota wynosi 1000 zł.

ELEMENTY UMOWY POŻYCZKI

Umowa pożyczki powinna zawierać następujące elementy:

 • data oraz miejsce zawarcia umowy pożyczki,
 • zapis określający strony umowy, czyli pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę,
 • określenie przedmiotu umowy pożyczki (pieniędzy, rzeczy),
 • warunki określające zwrot pożyczki,
 • oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej pożyczkobiorcy, na wypadek gdyby później pożyczkobiorca miał powoływać się na zapis o konieczności sprawdzenia stanu finansów przez pożyczkodawcę,
 • czas trwania umowy,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki (np. zastaw rzeczy, żyrant),
 • klauzulę dotyczącą wcześniejszej spłaty pożyczki,
 • następstwa nieuregulowania pożyczki w terminie, (odsetki karne, opłaty dodatkowe),
 • podpisy obu stron umowy pożyczki.

STRONY, PRZEDMIOT ORAZ WARUNKI OKREŚLAJĄCE ZWROT POŻYCZKI

Umowa chwilówki powinna jasno określać strony, czyli osobę dającą (pożyczkodawcę) oraz biorącą (pożyczkobiorcę). Jeżeli pożyczkodawcę stanowi instytucja pozabankowa, w umowie pożyczki konieczne będzie zawarcie jej pełnej nazwy, adresu oraz numeru NIP, KRS czy REGON. Jeśli placówka, w której strona biorąca pożycza pieniądze, jest częścią większej grupy, w umowie pożyczki należy zawrzeć dane spółki będącej właścicielem. Jeśli stronami umowy pożyczki są osoby fizyczne, wówczas niezbędne jest zamieszczenie:

 • ich imion i nazwisk,
 • dat urodzenia,
 • adresów zamieszkania,
 • serii oraz numerów dowodów osobistych,
 • opcjonalnie PESEL.

Strony umowy pożyczki powinny w niej zamieścić wyczerpujący opis przedmiotu umowy. Jeżeli pożyczane są pieniądze, należy określić dokładną kwotę oraz czas jej spłaty (zapis cyfrowy oraz słowny). Nie jest konieczne wyszczególnianie, że umowa pożyczki dotyczy rodziny, rodzeństwa czy rodziców. Takie informacje należy przekazać dopiero urzędowi skarbowemu podczas wypełniania druku podatku od pożyczki (PCC).

Okres, w którym ma to nastąpić, strony uzgadniają wspólnie. W punkcie dotyczącym warunków określających zwrot pożyczki należy zawrzeć dokładną datę zwrotu oraz sposób, w jaki ma się ta czynność dokonać. Pożyczkę można oddać osobiście lub przelewem na konto.

Wybór pierwszej opcji wiąże się z zaznaczeniem miejsca, w którym ma nastąpić zwrot. Przelew bankowy z kolei wymaga zamieszczenia numeru konta, nazwy odbiorcy oraz tytułu przelewu. W warunkach określających zwrot pożyczki należy również umieścić punkt określający czy pożyczka będzie na przykład spłacana w ratach lub w innej walucie.

Ważne - oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej pożyczkobiorcy pozwala na zabezpieczenie interesu pożyczkodawcy. Może mieć miejsce sytuacja, gdy biorący pożyczkę okaże się niewypłacalny. Kolejny punkt stanowi czas trwania umowy pożyczki. Określa on dokładną datę sporządzenia umowy oraz datę zwrotu pożyczki: dzień, miesiąc i rok.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI, WCZEŚNIEJSZA SPŁATA I NIEUREGULOWANIE ZOBOWIĄZANIA

Instytucje pożyczkowe mogą wymagać od klienta formy zabezpieczenia pożyczki. W umowie należy w jasny sposób określić sposoby zabezpieczenia pożyczki. Mogą być nimi na przykład: weksel, poręczenie czy zastaw. Formę zabezpieczenia może też stanowić ubezpieczenie. Należy dołączyć go do umowy pożyczki w formie załącznika. W umowie pożyczki strony powinny również umieścić klauzulę dotyczącą wcześniejszej spłaty pożyczki.

Wówczas pożyczkobiorca powinien otrzymać zwrot kosztów, jeśli spłaci zobowiązanie finansowe we wcześniejszym terminie niż przewidziano w umowie. Jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje zobowiązania w terminie, powinien być przygotowany na dodatkowe opłaty. Pożyczkodawca może żądać spłaty odsetek karnych, odszkodowania za zwłokę świadczenia pieniężnego, kar umownych zastrzeżonych w umowie. Niektóre instytucje pożyczkowe wysyłają również wezwania do zapłaty, czyli tzw. monity.

W JAKIEJ SYTUACJI POŻYCZKODAWCA MA PRAWO ODSTĄPIĆ OD UMOWY POŻYCZKI?

Pożyczkodawca ma możliwość odstąpienia od umowy pożyczki pozabankowej bądź nie wyrażenia zgody na wydanie przedmiotu pożyczki w momencie, gdy pożyczkobiorca znajduje się w złej sytuacji finansowej i nie jest w stanie zobowiązać się do spłaty pożyczki. Stanowi o tym art. 721 Kodeksu cywilnego. Z takiego uprawnienia pożyczkodawca nie ma prawa skorzystać, jeśli w momencie zawierania umowy pożyczki:

 • wiedział o złej sytuacji finansowej biorącego,
 • bez trudności mógł wejść w posiadanie takich informacji.

Zgodnie z art. 458 Kodeksu cywilnego, gdy pożyczkobiorca stał się niewypłacalny lub ponosi odpowiedzialność za okoliczności powodujące zmniejszenie zabezpieczenia wierzytelności, pożyczkodawca może żądać zwrotu przedmiotu pożyczki bez względu na zastrzeżony termin.

ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY POŻYCZKI-WYPOWIEDZENIE UMOWY

Wypowiedzenie umowy pożyczki może określać tryb natychmiastowy, tygodniowy, miesięczny, itp. Formy wypowiedzenia umowy nie określają przepisy Kodeksu cywilnego. Najlepszą opcją jest jednak sporządzenie jej w formie pisemnej. Jeżeli ma miejsce sytuacja, iż pożyczkodawca nie przenosi posiadanej własności, roszczenie pożyczkobiorcy staje się nieważne po upływie sześciu miesięcy od momentu, gdy przedmiot umowy pożyczki miał być wydany. Jeśli ma miejsce sytuacja, iż w umowie pożyczki termin zwrotu zobowiązania finansowego nie jest określony, biorący ma obowiązek oddać pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu umowy przez pożyczkodawcę.

Dający pożyczkę powinien więc złożyć biorącemu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pożyczki z zachowaniem sześciotygodniowego terminu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia umowy pożyczki liczony jest od dnia dotarcia wypowiedzenia do pożyczkobiorcy w taki sposób, by mógł on dokonać analizy dokumentu. Dotyczy to jednak tylko umów pożyczek, które strony zawarły na czas nieokreślony.

WADY PRZEDMIOTU UMOWY POŻYCZKI-NAPRAWIENIE SZKODY

Zgodnie z art. 724 Kodeksu cywilnego, przedmiot umowy pożyczki może stanowić rzecz posiadająca wady, o których wiedział pożyczkodawca. Wtedy to jest on zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej biorącemu, którego nie powiadomił o skazach. Przepis ten nie jest ważny w jednej sytuacji. Nie stosuje się go, gdy pożyczkobiorca w momencie spisywania umowy pożyczki, sam mógł z łatwością dostrzec wady przedmiotu.

UMOWA POŻYCZKI A ZASADA WALUTOWOŚCI

Zasada walutowości została zniesiona w 2009 roku, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Prawa dewizowego. Strony mają więc możliwość sporządzenia umowy pożyczki, na przykład pożyczki 5000 zł, w dowolnej walucie. W oparciu o art. 358§1 Kodeksu cywilnego, strona umowy określana mianem biorącego, może uiścić zobowiązanie w polskiej walucie. Nie może tego dokonać tylko wtedy, gdy:

 • ustawa,
 • orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania,
 • czynność prawna.

zastrzega spełnienie świadczenia tylko w obcej walucie. Jeżeli umowa pożyczki zawiera element odnoszący się do spłaty pożyczki w walucie obcej, ale pożyczkobiorca ma możliwość zwrotu zobowiązania w polskiej walucie, ważny będzie kurs wymiany walut. Strony mogą określić go w umowie. Jeśli jednak tego nie dokonały, spłatę określa art. 358§2 Kodeksu cywilnego. Wówczas kurs średni wymiany walut określa Narodowy Bank Polski z dnia, kiedy to dokonana jest zapłata.

UMOWA POŻYCZKI ZAWARTA W RODZINIE

Umowa pożyczki zawierana w rodzinie stanowi korzystną opcję. W określonych sytuacjach nie wymaga ona zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Pożyczka zaciągana u jednego z członków rodziny w ciągu 5 lat o wartości nie przekraczającej 9637 zł, nie musi być opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.Podatek ten nie obejmuje takich członków rodziny jak: małżonkowie, rodzeństwo, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz pasierbowie. Istnieje możliwość odejścia od obowiązku zapłaty podatku, jeśli pożyczka będzie opiewała na wyższą kwotę niż 9637 zł. Pożyczka w rodzinie oczywiście nie musi być w żaden sposób oprocentowana.

Należy ją wówczas zgłosić do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy pożyczki. Zapłacania podatku można również uniknąć w inny sposób. W tym celu należy udokumentować otrzymanie pożyczki przelanej na rachunek bankowy bądź otrzymanej przekazem pocztowym. Wyjątek stanowią umowy pożyczki zawierane pomiędzy teściami a zięciem bądź synową. Nie mogą być oni zwolnieni z obowiązku zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Umowa pożyczki - wzór w PDF i DOC

Przedstawiamy wzór umowy pożyczki do ściągnięcia całkowicie za darmo w formatach PDF oraz DOCX.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Pożyczka dla emerytów i rencistów − które firmy?

Bardzo często gdy planujemy złożyć wniosek o chwilówkę...

Poręczenie pożyczki – na czym polega oraz kiedy się opłaca?

Na rynku pożyczek pozabankowych znajdziemy nie tylko...

Kiedy ponosimy odpowiedzialność za długi partnera?

Każda para ma swój sposób na finanse. Tuż po zaręczynach...

Czy tanie podróżowanie jest możliwe?

Jeszcze do niedawna podróże, w szczególności zagraniczne,...

Wakacje na raty − czy to dobra decyzja?

Wakacje na raty to bardzo interesująca propozycja dla...

Wymarzone wakacje - jak się do nich przygotować?

Lato jest najlepszą porą na wakacyjne wyjazdy. Lubimy...

Jak odzyskać pieniądze ze sklepu internetowego?

Zakupy w sieci, chociaż bardzo wygodne, to wiążą się...

Dodaj komentarz

########   ###  ######## ##  ##    ## 
##   ##  ## ##    ##  ## ##    ## 
##   ## ##  ##   ##   ####     ## 
##   ## ##   ##  ##    ##     ## 
##   ## #########  ##    ##  ##  ## 
##   ## ##   ## ##     ##  ##  ## 
######## ##   ## ########  ##   ###### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze