Przedawnienie długu. Po ilu latach przedawnia się dług?

Czy dłużnicy mają szansę uniknąć spłacania swoich długów? Istnieje taka możliwość. Może się tak zdarzyć, jeśli wierzyciel przez lata nie domaga się zwrotu pieniędzy. W artykule znajdziecie odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące przedawnienia długu, tego kiedy następuje i jakie są jego skutki. Przeczytajcie do końca, ponieważ podpowiadamy także jakie niebezpieczeństwa czekają na osoby nieświadome swoich praw. Na końcu tekstu znajdziecie zestawienie najważniejszych informacji. Zapraszamy do lektury!

Dług ulega przedawnieniu po 6 latach.

Czy długi się przedawniają? Kiedy następuje przedawnienie długu?

Każde zaciągnięty dług wiąże się z koniecznością jego spłaty, o czym konsumenci są informowani już w momencie podpisywania umowy. Czasem zdarza się jednak, że nieprzewidziane problemy finansowe uniemożliwiają uregulowanie zadłużenia na czas. Zazwyczaj pociąga to za sobą poważne konsekwencje jak np. wpis w Krajowym Rejestrze Dłużników. Nie wszyscy zadłużeni trafiają do baz dłużników KRD i BIG.

Jeśli z jakiś przyczyn wierzyciel przez dłuższy czas nie będzie domagał się spłaty, a windykator nie rozpocznie swoich działań - dług może ulec przedawnieniu. Przedawnienie długu oznacza, że ze względu na upływ czasu dług przestaje obowiązywać. W myśl Art. 117 KC “po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.” Oznacza to, że jeśli dług traci ważność to nie ma obowiązku jego spłaty. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik sam zrezygnuje z prawa do uchylenia się od zapłaty, czyli nastąpi zrzeczenie się zarzutu przedawnienia. Powody nieupominania się wierzyciela o spłatę mogą być różne.

 

 

Może to być m.in.

 • przeoczenie - zdarza się w firmach, które posiadają wielu dłużników,
 • problem z doręczeniem wezwania - w przypadku np. zmiany miejsca zamieszkania dłużnika (warto pamiętać, że przesłanie dwóch ponaglających listów poleconych jest równoznaczne z odebraniem ponaglenia, jest to tzw. doręczenie zastępcze),
 • problem z ustaleniem następców prawnych - czyli spadkobierców dłużnika, na których po jego śmierci spadnie obowiązek spłaty - w tym wypadku następuje przedawnienie długów spadkowych.

Wniosek o przedawnienie długu, czyli podniesienie zarzutu przedawnienia

Przedawnienie długu następuje automatycznie, gdy upłynie przewidziany w prawie termin przedawnienia roszczeń, w którym nikt nie upomniał się o uregulowanie należności. Jeszcze do niedawna firmy windykacyjne nie mogły wystosować wezwanie do zapłaty długów przedawnionych. By uwolnić się od obowiązku spłaty dłużnik musiał podnieść zarzut przedawnienia. Co istotne sąd mógł uwzględnić przedawnienia roszczeń wyłącznie na wniosek dłużnika, nie zaś z urzędu.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy obowiązek zapłaty nie zostawał stwierdzony, co dawało trochę czasu na zdobycie pieniędzy na ewentualną spłatę. Nie zawsze jednak było pewne, że orzeczenie sądu będzie korzystne dla dłużnika. Podniesienie zarzutu przedawnienia bez zakwestionowania należności oznacza przyznanie, że dług się wierzycielowi należał (tzw. niewłaściwe uznanie długu). Przez to procedura windykacyjna może rozpocząć się na nowo.

W tej sytuacji może nastąpić przerwanie biegu przedawnienia, a zarzut przedawnienia może obrócić się na niekorzyść dłużnika. Od 9 lipca 2018 wprowadzono zmiany w przepisach regulujących okres przedawnienia roszczeń. Od teraz gdu nastąpi przeterminowanie długu nie można już domagać się jego spłaty. Ponadto sąd został zobowiązany do badania, czy roszczenia długi istotnie się przedawniły i nie ma znaczenia, czy pozwany dłużnik podniesie w toku postępowania zarzut przedawnienia czy nie. Skrócony został także termin przedawnienia roszczeń oraz ustalony dzień przedawnienia.

Termin przedawnienia roszczeń. Po ilu latach przedawnia się dług?

Kiedy przedawniają się długi? Odliczanie terminu przedawnienia długu rozpoczyna się od ostatniego dnia roku, w którym wierzyciel może się domagać jego spłaty. Obecnie jest to ostatni dzień roku, w którym upływa termin spłaty. Jeśli jednak zanim upłynie okres przedawnienia wierzyciel wykona jakieś działania związane z długiem, np. złoży pozew sądowy - bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo. Z tego też powodu dłużnicy nigdy nie mogą być pewni, że ich zobowiązanie zostanie anulowane. Co więcej, zwłoka w spłacie może pociągnąć za sobą wysokie kary finansowe. To kiedy przedawni się nasze zobowiązanie zależy od rodzaju zadłużenia i tego komu jesteśmy winni pieniądze. (tutaj jest tabelka jak coś https://jakwyjsczdlugow.pl/przedawnienie-dlugu-u-komornika-2018/ )

 • debet na koncie - 2 lata,
 • przedawnienie kredytu - 3 lata,
 • przedawnienie pożyczki - 3 lata,
 • karta kredytowa - 3 lata,
 • usługi telekomunikacyjne - 2 lata,
 • podatek od nieruchomości - 3 lata,
 • podatek dochodowy - 5 lat,
 • umowa ubezpieczenia - 3 lata,
 • długi spadkowe - 6 lat,
 • roszczenia potwierdzone prawomocnym wyrokiem - 6 lat,
 • mandaty za jazdę bez biletu - 2 lata,
 • składki ZUS - 10 lat,
 • roszczenia alimentacyjne - 3 lata,
 • roszczenia z umowy sprzedaży - 2 lata,
 • czynsz - 3 lata,
 • roszczenia z umowy o pracę - 3 lata,
 • roszczenia z umowy o dzieło/ zlecenie - 2 lata,

Należy pamiętać, że nie wszystkie długi się przeterminowują. W przypadku np. kredytu hipoteczenego przedawnieniu podlegają jedynie odsetki. Jeśli dłużnik nie spłaca zobowiązania, rozpoczynane są licytacje komornicze. Pozwala to bankowi na odzyskanie chociaż części zadłużenia.

Skutki przedawnienia - czy musimy spłacać przeterminowane długi?

Nie, nie musimy. Prawnym skutkiem przedawnienia długu jest to, że dłużnik nie ma obowiązku spłaty. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dobrowolnie zdecyduje się on uregulować zaległe zadłużenia. Skorzystanie z instytucji przedawnienia wymaga jednak znajomości związanych z nią zawiłości prawnych. Mniej zorientowani mogą wpaść w niemałe kłopoty przez wierzycieli, którzy liczą na niewiedzę konsumentów.

Chociaż zmiany w ustawie dotyczącej przedawnienia zabraniają domagania się spłaty przeterminowanego zobowiązania, to dotyczy to jedynie sytuacji, kiedy sprawa trafia do sądu. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze tak się dzieje. Wierzyciele mogą domagać się od nas zwrotu pieniędzy lub sprzedać nasz dług komuś innemu (tzw. cesja wierzytelności), kto ponownie zacznie domagać się zwrotu należności.

Firmy windykacyjne często zamiast korespondować z dłużnikiem wybierają drogę sądową wykorzystując przy tym instytucję jaką jest e-sąd. Wtedy to do dłużnika należy obowiązek udowodnienia, że nastąpiło przedawnienie roszczenia o zapłatę. Może dojść do sytuacji, w której nieświadomy swoich praw dłużnik zaakceptuje nakaz zapłaty. Zachodzi wtedy niewłaściwe uznanie długu, o którym mowa był wcześniej. Oznacza ono przyznanie się dłużnika do posiadania zobowiązania co wiązać się może z przerwaniem biegu przedawnienia i koniecznością uregulowania zadłużenia.

Niewłaściwe uznanie długu może nastąpić z takich powodów jak:

 • zawezwanie do próby ugodowej - jeśli wystosuje je wierzyciel, a dłużnik jakkolwiek na nie zareaguje,
 • spłata części zadłużenia,
 • prośba dłużnika o rozłożenie zobowiązania na raty,
 • prośba o ustalenie nowego terminu spłaty ze względu na brak pieniędzy.

Przerwanie biegu przedawnienia. Co przerywa bieg przedawnienia?

Przedawnienie pożyczki, kredytu czy innej wierzytelności następuje, jeśli przez określony czas windykator nie podejmie żadnych działań mających na celu odzyskanie pieniędzy. Wielu dłużników żyje z kalendarzem w dłoni, czekając na przedawnienie długu bankowego. Nie ma jednak pewności, że do tego dojdzie. Dlaczego? Pomijając wyjątkowe sytuacje, każdy wierzyciel chce odzyskać swoją należność. Każde działanie w sprawie długu powoduje jednak przerwanie biegu przedawnienia, przez co termin przedawnienia odliczany jest od początku, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone. Przerwać bieg przedawnienia może:

 • ponowne skierowanie sprawy do sądu,
 • rozpoczęcie egzekwowania roszczenia,
 • zawarcie ugody,
 • uznanie długu przez dłużnika.

Zawieszenie biegu przedawnienia

Poza przerwaniem biegu przedawnienia, możliwe jest także zawieszenie biegu przedawnienia. Może do niego dojść m.in. w sytuacji, gdy dłużnik zawrze z ZUS umowę o odroczenie daty płatności z tytułu składek lub umowę o rozbicie zobowiązania na raty. Zawieszenie trwa do dnia terminu płatności lub do terminu ostatniej z rat. Rozwiązanie pozwala uniknąć naliczania odsetek za zwłokę w spłacie.

Kolejnym powodem jest trwanie postępowania sądowego dotyczącego przedawnienia lub sytuacja, w której z powodu siły wyższej dłużnik nie może dochodzić swoich praw przed sądem lub innym organem zajmującym się sprawą. Zawieszenie biegu przedawnienia nastąpić może od dnia, w którym podjęto pierwsze działania mające na celu egzekucję należności.

Przedawnienie długu - podsumowanie najważniejszych informacji

Zdajemy sobie sprawę, że temat przedawnienia długu jest dość skomplikowany, dlatego przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji z artykułu. Co warto wiedzieć o przedawnieniu długu?

 • długi się przedawniają,
 • przedawnienie następuje, kiedy wierzyciel długo nie domaga się spłaty zobowiązania,
 • termin przedawnienia roszczeń zależy od ich rodzaju,
 • okres przedawnienia rozpoczyna się w ostatnim dniu roku, w którym upływa termin spłaty,
 • jeśli w trakcie okresu przedawnienia zostaną podjęte jakieś działania dotyczące długu - następuje przerwanie biegu przedawnienia i odliczanie rozpoczyna się na nowo.

Spłata długów dla wielu jest sprawą honorową. Nie warto czekać na przedawnienie zobowiązań finansowych. Wiele czynników może sprawić, że nigdy do niego nie dojdzie a kary za zwłokę w spłacie mogą być naprawdę wysokie. W razie problemów finansowych lepiej rozważyć jak wyjść z długów, zamiast czekać aż znikną z upływem czasu.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Darmowe pożyczki
LendOn
3000 zł / 45 dni
Extraportfel
2900 zł / 45 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Kuki.pl
5000 zł / 30 dni
Finbo
3000 zł / 30 dni
Ale gotówka
2000 zł / 30 dni
Tani Kredyt
3100 zł / 30 dni
Halopożyczka
2000 zł / 30 dni
Wandoo
2500 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Szybka Gotówka
6000 zł / 30 dni
Via SMS
1500 zł / 30 dni
Zylion
1500 zł / 30 dni
Filarum
1000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

##   ## ##   ## ##   ##  ###  ######## 
##   ## ##   ## ## ## ##  ## ##  ##   ## 
##   ## ##   ## ## ## ## ##  ## ##   ## 
######### ##   ## ## ## ## ##   ## ######## 
##   ## ##   ## ## ## ## ######### ##  ##  
##   ## ##   ## ## ## ## ##   ## ##  ## 
##   ## #######  ### ### ##   ## ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze

Janusz 2019-09-22 14:39:34 #3801
Szkoda, że mi się nigdy żaden dług nie przedawnił. Zaden mandat ani nic.