Przeniesienie konta bankowego. Na czym polega zmiana konta bankowego?

Przeniesienie konta bankowego to częsta praktyka klientów, którzy postanowili związać się z innym bankiem. Już w 2007 roku Komisja Europejska wskazała na potrzebę opracowania procedur, które ułatwią przeniesienie konta do innego banku. W Polsce tematem zmiany konta bankowego zajął się Związek Banków Polskich. Czy można przenieść konto bankowe z tym samym numerem? Prezentujemy najważniejsze zasady przenoszenia konta.

Sprawdź jak przenieść konto bankowe.

Przeniesienie konta bankowego według Rekomendacji ZBP

Rekomendacja ZBP dotycząca dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym weszła w życie w 2010 roku. Dokument ma zastosowanie wyłącznie do rachunków prowadzonych w złotych polskich.

Przeniesienie konta oznacza przekazanie na nowy rachunek środków pieniężnych, zleceń stałych i poleceń zapłaty przypisanych do dotychczasowego rachunku. Konto można przenieść jedynie wtedy, gdy nowy bank oferuje takie same usługi płatnicze. Zmiana konta bankowego nie musi oznaczać zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku. Można prowadzić równolegle dwa rachunki, ponosząc koszty zgodne z tabelą opłat i prowizji w każdym z tych banków.

Wymiana informacji i dokumentacji w trakcie przenoszenia konta bankowego odbywa się w formie elektronicznej, za pomocą aplikacji OGNIVO. Aplikację udostępnia Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Wraz ze zmianą konta bankowego nowy bank staje się głównym punktem kontaktowym.

Ważne! Przeniesienie konta bankowego nie zwalnia ze zobowiązań wobec dotychczasowego banku, np. nieuregulowanych transakcji kartą debetową lub kartą kredytową. Konieczne jest ustalenie daty, do której płatności będą realizowane przez dotychczasowy bank i od której zajmie się nimi nowy bank.

Dlaczego decydujemy się na przeniesienie konta bankowego?

Co wpływa na decyzję o przeniesieniu konta bankowego? Zazwyczaj postanawiamy o tym, kiedy:

 • wzrastają koszty dotychczas prowadzonego rachunku, a oferta nowego konta bankowego jest bardziej atrakcyjna pod względem opłat,
 • nowy rachunek jest tańszy, a przy tym gwarantuje niezbędne funkcjonalności,
 • nowe konto zapewnia usługi, które wcześniej nie były dla nas dostępne, np. mobilną aplikację bankową, pozwalającą na stałą kontrolę finansów,
 • dotychczasowy bank ma małą sieć bankomatów lub nie odpowiada nam ich lokalizacja,
 • nie zadowala nas jakość doradztwa pracowników dotychczasowego banku.

Jak przenieść konto bankowe?

Proces zmiany rachunku bankowego składa się z kilku kroków. Możemy to zrobić samodzielnie. Jak? Należy otworzyć konto w nowym banku, ustanawiając operacje, które wykonywaliśmy na dotychczasowym koncie, a następnie zamknąć konto w starym banku. Możemy też zlecić wszystkie czynności pracownikom nowego banku. Poniżej prezentujemy procedurę zmiany konta.

Procedura przeniesienia konta bankowego krok po kroku:

 1. Składamy wniosek o przeniesienie konta bankowego. W dokumencie wskazujemy płatności, które chcemy przenieść i podajemy dane odbiorców. Wskazujemy również nazwy instytucji, które bank ma poinformować o zmianie konta w naszym imieniu .
 2. Nowy bank przekazuje wniosek do dotychczasowego banku i otrzymuje informacje, z jakich usług korzystaliśmy.
 3. Nowy bank informuje o zmianie konta wszystkie osoby i instytucje, które wskazaliśmy we wniosku, poza urzędem skarbowym. W tym przypadku musimy złożyć druk ZAP-3, aktualizujący dane osób fizycznych.
 4. Nowy bank ustanawia płatności, które wskazaliśmy we wniosku.
 5. Dotychczasowy bank zamyka rachunek (ewentualnie!) i przelewa pozostałe pieniądze na nowe konto. Nie musimy zamykać konta, możemy mieć dowolną liczbę rachunków. Jedynym ograniczeniem może być liczba kont w danym banku.
 6. Nowy bank powiadamia nas o przeniesieniu konta bankowego.

Pamiętajmy o zaktualizowaniu numeru konta w subskrypcjach oraz aplikacjach, z których korzystamy, takich jak Netflix czy Spotify. Konieczne jest także poinformowanie innych instytucji, np. szkoły czy ubezpieczyciela, a także przekazanie nowego numeru konta bliskim i przyjaciołom.

Jak długo trwa przeniesienie konta bankowego?

Dotychczasowy bank ma 7 dni roboczych na przekazanie nowemu bankowi informacji na temat usług płatniczych, z których dotąd korzystaliśmy. Jeśli nie pojawią się żadne komplikacje, nowy bank w terminie 7 dni roboczych od uzyskania kompletnych informacji od dotychczasowego banku, dokona procedury zmiany konta i otworzy nowy rachunek.

Przeniesienie konta bankowego z tym samym numerem

Przeniesienie konta nie oznacza przeniesienia rachunku z tym samym numerem konta bankowego. Po przeniesieniu rachunku klient otrzymuje nowy numer konta bankowego, który jest zgodny z numeracją kont bankowych w wybranym banku.

Przeniesienie konta bankowego – obowiązki i uprawnienia stron

Przeniesienie konta bankowego jest przenoszeniem informacji o usługach związanych z kontem. Nie jest to skomplikowany proces, ale narzuca pewne obowiązki i uprawnienia na strony uczestniczące w procesie. Tymi stronami są tzw. dostawca przekazujący (dotychczasowy bank), dostawca przyjmujący (nowy bank) oraz konsument (właściciel konta bankowego).

Obowiązki i uprawnienia właściciela konta bankowego

Właściciel konta bankowego:

 • ma prawo otrzymać jasne i pełne informacje dotyczące procesu i warunków przenoszenia konta bankowego, w tym przewidywanego czasu przeniesienia rachunku, możliwych opłat oraz utrudnień,
 • ma prawo złożyć wniosek o przeniesienie konta bankowego i ustanowienie na nim usług płatniczych,
 • ma obowiązek wskazać datę, do której przenoszone usługi mają być realizowane przez dotychczasowy bank oraz datę, od której przejmie je nowy bank. Ważne! Należy uwzględnić maksymalny czas, jakiego bank może potrzebować na przeniesienie konta bankowego,
 • ma prawo udzielić pełnomocnictwa nowemu bankowi w celu reprezentowania klienta w procesie przenoszenia rachunku i ewentualnego rozwiązania dotychczasowej umowy,
 • ma obowiązek uregulować zobowiązania wobec dotychczasowego banku. Nieuregulowane płatności uniemożliwiają rozpoczęcie procedury przenoszenia konta,
 • ma obowiązek zwrotu kart płatniczych przypisanych do dotychczasowego konta oraz niewykorzystanych blankietów czekowych, jeśli takie posiada,
 • ma obowiązek poinformować urząd skarbowy o zmianie konta,
 • ma prawo do nieobciążenia przez dotychczasowy i nowy bank opłatami, które wynikają z błędów popełnionych przez instytucje w trakcie procedury zmiany konta,
 • ma prawo do braku opóźnień w procesie przenoszenia konta, z wyjątkiem technicznych utrudnień, które nie są winą banku.

Wszelkie skargi i reklamacje należy kierować do nowego banku.

Obowiązki i uprawnienia dotychczasowego banku

Dotychczasowy bank:

 • ma obowiązek przekazać nowemu bankowi informacje na temat obecnego rachunku bankowego i usług, które są do niego przypisane, w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o przeniesienie konta bankowego,
 • ma obowiązek dokonać przelewu części lub całości środków na nowe konto bankowe, z uwzględnieniem zobowiązań, które ciążą na kliencie,
 • ma obowiązek rozwiązać dotychczasowy rachunek bankowy, jeśli klient złoży taką dyspozycję,
 • ma prawo stwierdzić okoliczności uniemożliwiające przeniesienie konta bankowego, np. niezgodność danych lub niezgodność podpisu ze wzorem podpisu złożonym w dotychczasowym banku.

Obowiązki i uprawnienia nowego banku

Nowy bank:

 • ma obowiązek poinformować klienta o oferowanych usługach płatniczych, warunkach oraz możliwych utrudnieniach i opóźnieniach, jakie mogą towarzyszyć zmianie konta bankowego,
 • ma obowiązek przyjąć i zrealizować wniosek o przeniesienie konta bankowego oraz ustalenie pełnomocnictwa,
 • ma obowiązek otworzyć nowe konto oraz ustanowić na nim usługi i płatności przeniesione z dotychczasowego rachunku bankowego w ciągu 7 dni od otrzymania niezbędnych informacji od dotychczasowego banku,
 • ma obowiązek poinformować o zmianie konta osoby i instytucje wskazane przez właściciela rachunku,
 • ma obowiązek działać jako główny punkt kontaktowy klienta, o ile klient wyrazi takie życzenie,
 • ma obowiązek poinformować klienta o ewentualnej odmowie przeniesienia konta bankowego oraz o przyczynach odmowy.

Przeniesienie konta bankowego z kredytem. Kiedy przeniesienie konta nie jest możliwe?

Przeniesienie konta bankowego nie zawsze jest możliwe. Co jest skuteczną przeszkodą dla zmiany konta? Możemy dostać odmowę, jeżeli:

 • podpis na wniosku o zmianie konta nie zgadza się z podpisem, który złożyliśmy w dotychczasowym banku,
 • konto bankowe jest powiązane z kredytem. Konieczne będzie sporządzenie aneksu, o ile nie zabrania tego umowa kredytowa,
 • zaciągnęliśmy debet na koncie, który należy najpierw spłacić,
 • na rachunku widnieją nierozliczone transakcje, które bank musi zaksięgować,
 • wskazane konto jest kontem wspólnym. Wymagana jest zgoda wszystkich współposiadaczy konta.

O ile nie można przenieść konta bankowego z kredytem, mamy możliwość zmiany banku w celu uzyskania bardziej dogodnych warunków spłaty kredytu. Jak przenieść kredyt do innego banku? Mamy do wyboru dwie możliwości: refinansowanie lub konsolidacja kredytu. Warto zapytać o szczegóły w wybranym przez nas banku, zwłaszcza gdy spłata rat kredytu jest dla nas kłopotliwa lub chcemy zmniejszyć wysokość comiesięcznych płatności.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Pożyczki od 18 lat – sprawdź ofertę VIA SMS PL, Szybka Gotówka i Wonga

Pieniądze szczęścia nie dają, ale pozwalają zrealizować...

Pożyczka dla emerytów i rencistów − które firmy?

Bardzo często gdy planujemy złożyć wniosek o chwilówkę...

Mobilne pożyczki − jak pożyczać przez telefon?

Nowoczesne technologie są częścią naszego życia. Nawet...

Darmowe pożyczki
Netcredit
500 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
1000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
1000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
AXI Card
6000 zł / 30 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

##   ## #### ##   ## ##   ## ######## 
 ##  ##  ##  ##  ## ##   ##  ##  
 ## ##  ##  ## ##  ##   ##  ##  
  ###   ##   ###  ##   ##  ##  
 ## ##  ##  ## ##  ##   ##  ##  
 ##  ##  ##  ##  ## ##   ##  ##  
##   ## #### ##   ## #######   ##  

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze