Jakie są sposoby zabezpieczenia pożyczki?

Każdy pożyczkodawca czy to osoba fizyczna, firma pożyczkowa, czy instytucja bankowa powinien zabezpieczać należność. Szczególnie istotne jest to przy zaciąganiu większych kwot. W ten sposób pożyczanie jest bezpieczniejsze, a pożyczkodawca będzie miał pewność, że zaciągnięte przez pożyczkobiorcę zobowiązanie zostanie zwrócone. Zabezpieczenie umowy pożyczki może nastąpić poprzez zastaw, hipotekę, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, weksel oraz ubezpieczenie.

Pożyczkę można zabezpieczyć zastawem, wekslem lub skorzystać z pomocy poręczyciela

Zastaw zwykły a zastaw rejestrowy

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie kwoty pożyczki jest zastaw, który dzielimy na zastaw zwykły i zastaw rejestrowy. Odpowiednio regulują to przepisy art. 306-335 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

 • Zastaw zwykły – w tym przypadku zabezpieczenie pożyczki ustanawiane jest na rzeczach ruchomych, tj. pożyczka pod zastaw samochodu, maszyny. Warto tutaj zaznaczyć, że zastawem nie może być objęta nieruchomość, ponieważ byłaby to hipoteka. W sytuacji, kiedy pożyczkobiorca nie wywiązał się ze swojego zobowiązania, jakim jest spłata zaciągniętej pożyczki, zastawiona rzecz zostaje sprzedana. Następnie kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotu zostaje przekazana pożyczkodawcy.
 • Zastaw rejestrowy – pożyczkę możemy zabezpieczyć na rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych. W przeciwieństwie do zastawu zwykłego, zastawca może pozostawić w swoim posiadaniu przedmioty, które objęte zostały zestawem. Co ciekawe taki przedmiot może trafić również w posiadanie trzeciej osoby, o ile wyraziła na to zgodę. Zatem pożyczkobiorca może korzystać z zastawionego przedmiotu i czerpać z niego pożytki. W celu ustanowienia zastawu rejestrowego należy podpisać umowę zastawniczą oraz zrobić wpis do rejestru zastawów, który prowadzony jest przez sądy.

Hipoteka – co powinieneś wiedzieć?

Jedną z najpopularniejszych, a zarazem najbezpieczniejszych, z punktu widzenia pożyczkodawcy, form zabezpieczenia spłaty pożyczki gotówkowej jest ustanowienie hipoteki na nieruchomość. Jednak po wprowadzeniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, produkty pod hipotekę mogą być oferowane jedynie przez banki oraz SKOKi.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości są jedną z form zabezpieczenia pożyczki

Przedmiotem hipoteki może zostać część nieruchomości, użytkowanie wieczyste łącznie z budynkami i urządzeniami na gruncie stanowiącymi własność wieczystego użytkownika, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność, która zabezpieczona jest hipoteką.

W celu złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki należy udać się do notariusza, który sporządzi specjalny akt notarialny. Ponadto umowę hipoteki należy wpisać do księgi wieczystej.

Poręczenie pożyczki

Kolejną formą zabezpieczenia umowy pożyczki jest poręczenie cywilne. Wybierając tę opcję musimy pamiętać, że sytuacja finansowa poręczyciela musi pozwalać na ewentualną spłatę zaciągniętego zobowiązania przez pożyczkobiorcę.

Poręczenie pożyczki dokonywane jest na podstawie umowy, która następnie zawierana jest z osobą trzecią. W sytuacji, kiedy pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić pożyczki, zobowiązany jest do tego tzw. poręczyciel. Co ciekawe zawierana umowa nie musi mieć formy pisemnej, ale jest to dość ryzykowne. Obowiązkiem jest jednak pisemne oświadczenie poręczyciela. W przypadku braku takiego dokumentu, poręczenie będzie nieważne.

Pamiętaj - w sytuacji, kiedy poręczyciel spłaci zobowiązanie pożyczkobiorcy może ubiegać się o odzyskanie danej kwoty, jest to tzw. roszczenie regresowe. Dzięki temu będzie mógł wyjść z długów.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Inną formą zabezpieczenia pożyczki jest dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika. W takiej sytuacji pożyczkobiorca odgórnie wyraża zgodę na dochodzenie od niego ewentualnej spłaty pożyczki. Dzięki takiemu rozwiązaniu pożyczkodawca nie ma potrzeby wszczynania postępowania sądowego przeciwko pożyczkobiorcy. Dłużnik zgadza się ponieść konsekwencje niespłacenia pożyczki w terminie, tym samym zgadzając się na prowadzenie egzekucji z jego majątku.

Jeżeli dłużnik chce poddać się egzekucji, należy sporządzić akt notarialny. Może on przybrać dwie formy. Pierwsza obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej albo wydania rzeczy określonych w akcie (lokal, nieruchomość). Takie świadczenie musi być dokładnie wyliczone. W akcie określony musi być również termin spłacenia zobowiązania, po którym pożyczkodawca może ubiegać się o tytuł wykonawczy.

W drugim akcie notarialnym nie ma podanej dokładnej kwoty. Wskazana jest jedynie jej górna granica. Dodatkowo określony jest jej warunek, czyli zdarzenie, od którego zależy wykonanie obowiązku. Określony jest również termin, po którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności.

Zabezpieczenie pożyczki jest korzystnym rozwiązaniem dla pożyczkodawców

Weksel jako zabezpieczenie spłaty pożyczki

Weksel to papier wartościowy, którego funkcjonowanie reguluje tzw. prawo wekslowe. Warto wiedzieć, że dotyczy on pożyczek od osób prywatnych, czyli tzw. pożyczek społecznościowych. Podpisanie weksla zobowiązuje do zapłaty określonej kwoty pożyczkodawcy. Może być też podstawą do wszczęcia postępowania na drodze sądowej w celu odzyskania należności.

Aby dokument uznany był za weksel powinien zawierać następujące elementy:

 • bezwarunkowe polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
 • miejsce płatności
 • termin płatności
 • nazwisko osoby, na której rzecz zapłata ma być dokonana
 • podpis wystawcy weksla
 • miejsce oraz data wystawienia weksla

Ważne – znaczenie weksla jako formy zabezpieczenia pożyczki wzrasta, kiedy weksel zostaje poręczony. Poręczycielem może być dowolny podmiot trzeci.

Czy warto korzystać z ubezpieczenia pożyczki?

Jednym z popularnych i często oferowanych przez banki rozwiązań jest ubezpieczenie pożyczki. Najczęściej jest to dodatkowa opcja, jednak w niektórych ofertach jest to element obowiązkowy. Niektóre banki, aby zachęcić klientów do skorzystania z takiego rozwiązania oferują np. niższe oprocentowanie pożyczki. Firmy udzielające szybkie pożyczki rzadziej oferują takie rozwiązanie.

Dzięki takiemu ubezpieczeniu, w przypadku śmierci pożyczkobiorcy firma ubezpieczeniowa ureguluje zadłużenie. W innych przypadkach spłata rat pożyczki przez firmę będzie tylko częściowa. To ile rat pokryje firma ubezpieczeniowa jest różna i zależy od sytuacji danego pożyczkobiorcy.

Korzystając z takiego ubezpieczenia musimy być jednak przygotowani na dodatkowy wydatek, jakim są specjalne składki. Najczęściej płacimy je regularnie co miesiąc, chociaż niektóre instytucje finansowe dają możliwość zapłacenia z góry. Zanim jednak zdecydujemy się wziąć ubezpieczenie, powinniśmy przeanalizować wady i zalety takiego rozwiązania i wybrać najlepszą dla nas opcję.

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ranking pożyczek na raty - kwiecień 2024

Dodaj komentarz

######## #### ######## ##   ## ######  
##    ##   ##  ##   ## ##  ## 
##    ##   ##  ##   ## ##    
######  ##   ##  ##   ## ##  #### 
##    ##   ##  ##   ## ##  ## 
##    ##   ##  ##   ## ##  ## 
##    ####  ##   #######  ######  

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze