Zawezwanie do próby ugodowej – czym jest i na czym polega?

Zawezwanie do próby ugodowej jest jednym ze sposobów polubownego, a tym samym ostatecznego załatwienia sprawy w drodze ugody. Postępowanie pojednawcze to doskonała możliwość przeprowadzenia negocjacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Mimo że wspomniany rodzaj postępowania sądowego jest bardzo popularny, to jeszcze jest wiele osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z tym zagadnieniem. Dowiedz się, na czym polega zawezwanie do próby ugodowej oraz jak wypełnić niezbędny wniosek.

Zawezwanie do próby ugodowej to ostatnia szansa na negocjacje między wierzycielem a dłużnikiem.

Czym jest zawezwanie do próby ugodowej?

Najprościej mówiąc, zawezwanie do próby ugodowej jest to rodzaj postępowania sądowego, w której jedna ze stron wzywa drugą do zawarcia ugody, najczęściej dotyczącej roszczenia finansowego. Czynność ta zatem ma na celu dochodzenie zapłaty określonych należności, poprzez zawarcie porozumienia dotyczącego spłaty długu. Dzięki wynegocjowania atrakcyjnych warunków można uniknąć popadnięcia w spiralę zadłużenia.

Ważne – takie postępowanie prowadzone jest zawsze (bez względu na wysokość długu), przez sąd rejonowy

Zawezwanie do próby ugodowej to doskonałe rozwiązanie na polubowne rozwiązanie sporu. Czynność ta daje szansę wierzycielowi, jak i dłużnikowi podjęcia negocjacji na temat aktualnego zadłużenia. Podczas postępowania obie strony mogą prowadzić rozmowy dotyczące sposobu zapłaty długu, czy ewentualnej możliwości rozłożenia go na raty. Dodatkowo dłużnik może negocjować wysokość należności oraz starać się o anulowanie odsetek wynikających przykładowo z niespłacenia pożyczki w terminie.

Zawezwanie do próby ugodowej – przebieg posiedzenia

Postępowanie pojednawcze umożliwia stronom sporu na zawarcie przed sądem ugody. Sąd, który prowadzi postępowanie nikogo nie zmusza do wzięciu udziału w negocjacjach, podobnie jak do podpisania ugody. Instytucja ta pełni jedynie funkcję obserwatora. Do jej zadań należy m.in. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia oraz sprawdzanie, czy ugoda zawarta podczas negocjacji jest zgodna z przepisami prawa.

Co warte podkreślenia, ugoda, która zawarta jest zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego stanowi tytuł egzekucyjny. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd, wierzyciel może skierować sprawę do komornika, który następnie może zająć część mienia dłużnika.

Takie postępowanie ugodowe jest zdecydowanie tańsze i prostsze niż wytoczenie powództwa. Co więcej, czynność ta wymaga jedynie jednego posiedzenia sądu, w związku z czym zajmuje o wiele mniej czasu.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – jak go sporządzić?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, jak każde inne pismo powinien być sporządzony w określony sposób. Do jego najważniejszych elementów należy:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu;
 • dane osobowe stron sporu, tj. dłużnika oraz wierzyciela;
 • pełna nazwa sądu, do którego kierowany jest wniosek;
 • oznaczenie wartości przedmiotu sporu – w tym miejscu należy wskazać wartość przedmiotu sporu, tj. wysokość długu;
 • zwięzły i rzetelny opis sporu;
 • uzasadnienie wniosku;
 • podpis wierzyciela.

Wniosek o wezwanie do próby ugodowej musi posiadać ściśle ustalone elementy

Ważne - wniosek o zawezwanie do próby ugodowej należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego dla przeciwnika.

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

W 2016 roku, w związku z nowelizacją przepisów prawa zmieniono wysokość opłat dotyczących zawezwania do próby ugodowej. Aktualnie wynoszą one:

 • 40 zł w przypadku, gdy wartość roszczenia nie przekracza 10 000 zł;
 • 300 zł w przypadku, gdy wartość roszczenia przekracza 10 000 zł.

Zwrot kosztów postępowania

Co ciekawe, istnieje również możliwość zwrotu kosztów postępowania. Może się to odbyć jedynie w jednym przypadku – mianowicie jeśli jedna ze stron nie pojawi się na posiedzeniu ugodowym. W sytuacji, gdy na posiedzeniu nie stawi się wierzyciel (czyli wzywający), przeciwnik może żądać zwrotów kosztów wywołanych próbą ugodową.

Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia

Rozwiązanie, jakim jest zawezwanie do próby ugodowej ma swoje wady i zalety. Niestety dłużnicy w zdecydowanej większości nie stawiają się w sądzie, ponieważ nie są zainteresowani ugodą. Wierzyciel natomiast, mimo niepojawienia się dłużnika może osiągnąć swój cel, czyli przerwanie biegu przedawnienia, przykładowo pożyczki pozabankowej.

Na początku warto wspomnieć o tym, czym właściwie jest przedawnienie długu. Najprościej mówiąc, jest to uchylenie roszczeń względem pożyczkobiorcy, w związku z czym w określonych przypadkach, nie jest on zobowiązany do spłaty długu. Informacje dotyczące przedawnienia zawarte są w art. 118 Kodeksu cywilnego - “Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata”.

Przy obliczaniu terminu przedawnienia należy uwzględnić zawezwanie do próby ugodowej i liczyć bieg terminu od dnia uprawomocnienia postanowienia sądu kończącego postępowanie. Proces ten można wytłumaczyć w bardzo prosty sposób - przedawnienie będzie liczone od nowa w chwili, gdy sąd orzeknie, że wystąpiła próba zawarcia umowy, ale finalnie do niej nie doszło.

Wniosek o mediację jako alternatywny sposób rozwiązania sporu

Omawiając temat zawezwania do próby ugodowej, warto wspomnieć również o alternatywnym sposobie rozwiązania sporu, jakim jest mediacja. Jest to kolejny sposób, który może pomóc wyjść z długów. Co najważniejsze, rozwiązanie to jest dobrowolne i wymaga zgody obydwu stron.

Mediacje są lepszym sposobem rozwiązania sporu od przewodu sądowego

Mediacje, w odróżnieniu od postępowania pojednawczego prowadzi arbiter, a nie sąd. Dodatkowo nie powinny trwać dłużej niż miesiąc, chyba że strony wyrażą taką chęć. Mediacje nie są jawne, dlatego arbiter powinien zachować dyskrecję. Co ważne postępowanie to, podobnie jak w przypadku postępowania pojednawczego może zakończyć się ugodą, która następnie powinna być zatwierdzona przez sąd. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia nie mogą później powoływać się na propozycje ugodowe składane przed mediatorem.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać kilka elementów, tj. dane stron sporu, określenie żądania, podpis wnioskującego oraz ewentualne załączniki.

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

########  ####### ######## #### ##   ## 
##   ## ##   ##  ##   ## ## ## ## 
##   ## ##   ##  ##   ## ## ## ## 
######## ##   ##  ##   ## ## ## ## 
##   ## ##   ##  ##   ## ## ## ## 
##   ## ##   ##  ##   ## ## ## ## 
########  #######   ##  #### ### ### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze