Blokada środków na rachunku bankowym - kto może tego dokonać?

Blokada środków na rachunku bankowym może zostać dokonana przez bank. Instytucja musi wówczas posiadać tytuł wykonawczy, który otrzymuje od organu egzekucyjnego uprawnionego do wydania takiego wniosku. Organem egzekucyjnym może być na przykład Naczelnik Urzędu Skarbowego czy Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ocena
(2)
Opłata za konto
0 zł
Bankomaty
0/5 zł
Zobacz
Ocena
(8)
Opłata za konto
0 zł
Bankomaty
0/5 zł
Zobacz
Ocena
(6)
Opłata za konto
0/7 zł
Bankomaty
0 zł
Zobacz
Ocena
(8)
Opłata za konto
0 zł
Bankomaty
0 zł
Zobacz
Ocena
(12)
Opłata za konto
0 zł
Bankomaty
0/7 zł
Zobacz
Zobacz cały Ranking kont osobistych - czerwiec 2024

Kto może zablokować środki na rachunku bankowym?

Osoba, która posiada długi w formie niespłaconego kredytu, chwilówki online, nieuiszczonych mandatów czy rachunków za media, może spodziewać się blokady konta bankowego. Dokonuje tego bank na wniosek uprawnionych do tego organów egzekucyjnych. Organami egzekucyjnymi uprawnionymi do blokady środków na koncie bankowym są:

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego,
 • Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • właściwy organ gminy o statusie miasta,
 • jednostki terytorialne,
 • Izba Celna,
 • organ sądowy (wówczas wykonawcę czynności egzekucyjnych stanowi komornik).

Podstawę prawną do blokady środków na rachunku bankowym stanowi Ustawa z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Blokada środków przebiega w oparciu również o Kodeks postępowania cywilnego.

Określa to art. 889 i 890 Kpc. Art. 890§1 Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmującym wkład oszczędnościowy w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Kiedy bank może dokonać blokady środków na rachunku bankowym?

W określonych przypadkach bank ma prawo do podjęcia samodzielnej decyzji o blokadzie środków na podstawowym rachunku płatniczym. Zgodnie z art. 106a Podejrzenie wykorzystywania działalności banku dla celów przestępczych Prawa bankowego, bank może dokonać blokady środków, gdy istnieją podejrzenia wobec klienta o prowadzenie działalności przestępczej (np. przestępstwa skarbowego).

Wtedy to placówka bankowa ma obowiązek zawiadomić prokuraturę, policję lub inny organu, który jest uprawniony do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Jeżeli podejrzenia banku okażą się uzasadnione, może on dokonać blokady konta klienta. Zgodnie z art. 106a ust. 4 Prawa bankowego, blokada nie powinna trwać dłużej niż 72 godziny. Bank ma prawo zablokować tylko kwotę, co do której wysnuł podejrzenia.

Blokada środków na koncie bankowym-ustawa z dnia 16 listopada 2000

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bank ma prawo zablokować środki na koncie klienta, jeśli istnieją podejrzenia odnośnie wymienionych przestępstw. Może tego dokonać na 24 godziny. Bank niezwłocznie powinien powiadomić o zdarzeniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Na czym polega blokada środków na rachunku bankowym?

Bank, który otrzymał tytuł wykonawczy, dokonuje blokady środków na rachunku bankowym w imieniu wierzyciela. Dotyczy to zarówno pieniędzy, które znajdują się na koncie jak i tych, które dopiero na nie wpłyną. Należy jednak pamiętać o tym, iż bank nie może dokonać blokady wszystkich środków. Blokady środków na koncie bankowym można dokonać na podstawie dwóch rodzajów egzekucji:

 • administracyjnej z wierzytelności z rachunku bankowego przeprowadzonej w oparciu o art. 80§1 Ustawy o Postępowaniu w Administracji,
 • sądowej prowadzonej na podstawie art. 889 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Bank nie ma obowiązku powiadomienia dłużnika o blokadzie środków na rachunku bankowym. Odpowiedzialność ponosi za to organ egzekucyjny, który wydał decyzję o blokadzie, na przykład pieniądze z konta bankowego może zabrać komornik.

Przyczyny blokady środków na rachunku bankowym

Blokada środków na rachunku bankowym może nastąpić na skutek:

 • zaległości finansowej wobec organów państwowych,
 • egzekucji komorniczej,
 • nieuregulowanego kredytu hipotecznego,
 • nieuiszczonych mandatów i kar.

Czym jest kwota wolna od zajęcia?

Kwota wolna od zajęcia to pieniądze, które organ egzekucyjny ma obowiązek pozostawić na koncie dłużnika. Od stycznia 2018 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2100 PLN brutto, dlatego też kwota wolna od zajęcia to 1530 PLN netto. Na wysokość tej kwoty nie ma wpływu wielkość zadłużenia. Kwota wolna od zajęcia wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to wszystkich rachunków dłużnika: oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych. Co istotne kwota wolna nie dotyczy sytuacji gdy komornik zajmuje zwrot podatku

Jakie świadczenia są wolne od zajęć?

Wolne od zajęć pozostają:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia gotówkowe wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
 • świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej,
 • świadczenia z programu Rodzina 500 plus.

Blokada środków na rachunku bankowym-czego bank nie może dokonać?

Bank nie ma prawa do:

 • pobrania opłaty od dłużnika za dokonanie egzekucji komorniczej (klauzula niedozwolona według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
 • blokady wszystkich środków na rachunku bankowym.

Postępowanie dotyczące zakazu pobierania opłaty za dokonanie egzekucji komorniczej zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyjątek stanowią rachunki firmowe. Bank ma prawo pobrać opłatę za dokonanie egzekucji.

Blokada środków na rachunku bankowym-prawa dłużnika

Zgodnie z art. 767§1 Kodeksu postępowania cywilnego, dłużnik ma prawo wnieść skargę na czynności komornika. Powinien on tego dokonać bezpośrednio u komornika, który zlecił egzekucję. Należy mieć na uwadze fakt, iż skarga musi wpłynąć w terminie 7 dni od momentu wykonania czynności przez komornika. Skargę rozpatruje sąd, przy którym działa komornik.

Nowa ustawa STIR-środki na koncie bankowym może zablokować szef KAS

Pod koniec kwietnia 2018 roku mocy prawnej nabrały przepisy o STIR, czyli Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej. To zespół algorytmów, którego celem jest analiza danych finansowych przedsiębiorców dostarczanych przez banki.

Ma ona pomóc w odkrywaniu oszustw. Środki na koncie bankowym mogą zostać zablokowane w momencie podejrzenia wykorzystania banku w celach wyłudzeń. Placówka bankowa może wyciągnąć takie wnioski na podstawie kilkunastu przelewów, które są wykonywane w krótkim czasie pomiędzy dwoma tymi samymi kontami. Wtedy to rachunek bankowy może zostać zablokowany nawet na 3 miesiące na wniosek szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Aktualności

CreamFinance zmienia się w AvaFin!

Redakcja Loando pragnie poinformować, że CreamFinance...

CreamFinance świętuje 10 urodziny!

W imieniu grupy Loando składamy najlepsze życzenia...

Patric Koeck został nowym CEO w Grupie Creamfinance

Od 15 stycznia 2020 r. stanowisko CEO w Grupie Creamfinance...

Reklama VIA SMS - sprawdź na co przeznaczyć pożyczkę!

VIA SMS to firma pożyczkowa, która nieustannie się...

Kto zostanie Liderem IT?

Już po raz szósty firmy z branży IT staną w szranki,...

Dodaj komentarz

######## ##   ## ########  ####### ##   ## 
##   ## ##   ## ##   ## ##   ## ##   ## 
##   ## ##   ## ##   ## ##   ## ##   ## 
######## ##   ## ######## ##   ## ######### 
##  ##  ##   ## ##   ## ##   ## ##   ## 
##  ## ##   ## ##   ## ##   ## ##   ## 
##   ## ####### ########  ####### ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze