Licytacje komornicze - kiedy komornik może sprzedać Wasze mienie?

Sytuacje losowe mogą zaskoczyć każdego z nas. Kiedy potrzebujemy dodatkowej gotówki i sięgamy po pożyczkę, terminowość w jej spłacie jest niezwykle istotna. Wszelkie problemy z regulacją należności trzeba jak najszybciej zgłaszać pożyczkodawcy. Chowanie głowy w piasek i uchylanie się od odpowiedzialności może skutkować wszczęciem egzekucji komorniczej. Ostatecznym jej etapem jest często licytacja komornicza.

Kiedy możecie narazić się na licytację komorniczą?

Licytacja komornicza - czym jest


Licytacja komornicza to sprzedaż mienia dłużnika zajętego przez właściwy organ. Zasady przeprowadzania licytacji regulują przepisy zebrane w artykule 867. Kodeksu Postępowania Cywilnego. Każda licytacja odbywa się publicznie pod nadzorem sądu. Do procesu mogą przystępować zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne, z wyłączeniem prowadzącego postępowanie komornika, dłużnika, jego małżonka, rodziców, dzieci i rodzeństwa.

Kiedy grozi nam licytacja komornicza?

Wskazanie mienia do sprzedania na aukcji komorniczej leży po stronie wierzyciela.

Licytacja komornicza to jeden z końcowych etapów postępowania egzekucyjnego. Jednak procedura nie jest wszczynana automatycznie. Zanim wierzyciel zaangażuje komornika, sąd musi stwierdzić zasadność długu. Pierwszym krokiem jest wysłanie do dłużnika monitu przedsądowego. Minimalna kwota, która umożliwia wierzycielowi wszczęcie procedury to w przypadku osób fizycznych 200 zł brutto. Może więc dojść do sytuacji, w której zaleganie z ratą pożyczki w ostateczności sprowadzi pod nasz próg komornika.

Ma on kilka możliwości odebrania długu. Na mocy prawa zajęciu podlegają:

 • ruchomości (np. samochód, telewizor, sprzęt AGD),
 • nieruchomości (np. dom) stanowiące własność dłużnika,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • renta, emerytura, a także dochody z innych tytułów,
 • rachunki bankowe dłużnika, wierzytelności i inne prawa majątkowe.

Na szczęście Państwo chroni najuboższych obywateli, taki też cel ma nowelizacja Ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która weszła w życie 1 lipca 2017 roku. Jest ona o tyle ważna dla dłużników, że zawiera przepis zwiększający wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w przypadku rent i emerytur. Po nowelizacji komornik ma prawo do zajęcia maksymalnie 25% z najniższego dostępnego świadczenia. Wcześniej miał prawo do zajęcia połowy. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają też prace nad zmianami w ustawie regulującej pracę komornika. Mają one ukrócić nadużycia, do których obecnie często dochodzi.

Jednym z rozwiązań, które również prowadzi do aukcji komorniczej, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Często procedura ta traktowana jest jak ostatnia deska ratunku, ale pamiętać należy, że nie unikniemy w ten sposób konieczności spłaty zobowiązań. Procedurę tą wszczyna się tylko wobec należności, które nie zostały zaciągnięte z winy dłużnika.

Za jakie długi można wszcząć egzekucję komorniczą?

Tak jak już wcześniej wspominaliśmy nawet niewielkie zadłużenie (200 zł) wystarczy, żeby komornik zaczął postępowanie, którego finałem może być np. licytacja domu. Zgodnie z polskim prawem, komornik może zająć nasze mienie, jeśli zalegamy z płatnościami, które dotyczą:

 • kredytu bankowego,
 • pożyczki pozabankowej (chwilówki i pożyczki ratalnej)
 • pożyczki prywatnej,
 • mandatów,
 • wywozu nieczystości,
 • usług pocztowych i telekomunikacyjnych (np. niezapłacony rachunek za telefon),
 • przewozu osób i bagaży w komunikacji masowej (np. kara za przejazd bez biletu),
 • dostarczania energii elektrycznej, cieplnej, gazu i oleju opałowego (np. zaleganie z rachunkami).

Kto wskazuje mienie do zlicytowania?

To, co może zabrać nam komornik i czy będzie to samochód, czy też wybierze zajęcie wynagrodzenia, w dużej mierze zależy od wierzyciela. To on wskazuje mienie, które ma posłużyć do spłaty długu. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie przysługuje mu całkowita dowolność w tym zakresie. Przed zajęciem komorniczym chronione są między innymi:

 • przedmioty codziennego użytku,
 • przedmioty, które służą nam do wykonywania służbowych obowiązków,
 • przedmioty urządzenia domowego, takie jak pościel, czy bielizna,
 • przedmioty służące nam do nauki, papiery osobiste, odznaczenia, czy też przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych.

Czy windykator może przyjść do domu i zlicytować nasze rzeczy?

Rolą windykatora jest mediacja między dłużnikami a wierzycielami. Nie należy mylić uprawnień windykatora i komornika, który jest funkcjonariuszem publicznym. Windykator nie może nachodzić nas w miejscu zamieszkania. Nie ma prawa też zajmować naszej własności. Jeśli działania windykatora nie prowadzą do spłaty długu, zgłasza on sprawę na drogę sądową. Na końcu tej drogi niestety czeka komornik.

czy dłużnik jest informowany o licytacji komorniczej?

Zarówno w przypadku ogłoszenia licytacji komorniczej ruchomości, jak i nieruchomości, komornik musi o tym powiadomić strony, których dotyczy postępowanie.  Powinien to zrobić nie później niż dwa tygodnie przed ogłoszeniem aukcji.

Jak przebiegają licytacje komornicze?

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych publikowane są na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Znaleźć je można często również na stronie kancelarii komorniczej organizującej aukcję. Publikacji dokonuje się minimum dwa tygodnie przed przeprowadzeniem licytacji.

W aukcji komorniczej udział może wziąć każda osoba, która wpłaciła wadium, czyli finansową rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania. Jeśli nie wygracie licytacji, wadium wraca do waszej kieszeni.

Cena wywoławcza to ¾ szacunkowej wartości przedmiotu licytacji. Jeśli nie znajdzie się chętny, dochodzi do drugiej aukcji, podczas której cena wywoławcza spada do 2/3 wartości początkowej. Minimalna wartość przebicia to 1% ceny wywoławczej, czyli jeśli np. wynosi ona 100 000 zł, minimalne przebicie to 1000 zł.

Żeby przeprowadzić licytację komorniczą, wystarczy obecność jednego oferenta gotowego zapłacić cenę wywoławczą. Jest on zobligowany do uiszczenia opłaty. W przeciwnym razie traci on wadium oraz prawo do uczestnictwa w kolejnych aukcjach.

Licytacje komornicze nieruchomości - kiedy dojdzie do ostateczności

Po zajęciu nieruchomości macie dwa tygodnie na spłatę zadłużenia.

Zanim nieruchomość zostanie zlicytowana, musi dojść do jej zajęcia. Czynności tej dokonuje komornik, jednocześnie informując dłużnika o rygorze spłacenia zobowiązania w ciągu dwóch tygodni. Równolegle wysyła również wniosek do sądu o sporządzenie wpisu o wszczęciu egzekucji do księgi wieczystej.

Wstrzymanie licytacji komorniczej może nastąpić, jeśli spłacimy nasz dług. Jeśli nieruchomość jest majątkiem wspólnym małżonków, jej zajęciu może sprzeciwić się współwłaściciel, czyli żona/mąż. W takiej sytuacji komornik umorzy egzekucję, chyba że współwłaściciel wiedział o zaciąganych długach.

Po zlicytowaniu nieruchomości dłużnik może złożyć dwa zażalenia. Jeśli jednak nowy nabywca zostanie ujawniony w katastrze gruntów i księdze wieczystej, ma prawo zmusić lokatorów do opuszczenia nieruchomości. W takiej sytuacji komornik przystępuje na wniosek nabywcy do wykonania eksmisji.

Kogo nie można eksmitować na bruk?

Należ jednak pamiętać, że polskie prawo chroni niektóre osoby przed eksmisją na bruk. Komornik musi wskazać lokal zastępczy, gdy postępowanie eksmisyjne dotyczy:

 • kobiet w ciąży,
 • osób niepełnosprawnych,
 • obłożnie chorych,
 • małoletnich,
 • emerytów i rencistów, korzystających z pomocy opieki społecznej,
 • bezrobotnych.

Jeśli eksmisja dotyczy osób, które nie mają prawa do lokalu zastępczego, obowiązuje ich okres ochronny. Przypada on na czas między 1 listopada a 31 marca. W tym okresie nie można dokonywać eksmisji na bruk.

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni

Dodaj komentarz

######## #### ##   ## ##  ## ##  ## 
##   ## ## ## ## ## ## ## ###  ## 
##   ## ## ## ## ##  ####  #### ## 
##   ## ## ## ## ##  ##  ## ## ## 
##   ## ## ## ## ##  ##  ## #### 
##   ## ## ## ## ##  ##  ##  ### 
######## #### ### ###   ##  ##  ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze