Czym jest monit i jakie są jego koszty?

Monit to oficjalne ponaglenie do spłaty zaległego długu. Monity są przesyłane przez wierzyciela lub firmę windykacyjną, jako próba odzyskania należności na drodze polubownej. Zlekceważenie wezwania może skutkować wizytą komornika. W ciągu miesiąca dłużnik może otrzymać kilkanaście płatnych monitów, a koszt jednego powiadomienia może wynieść od kilku do kilkuset złotych.

Ocena
(4.2)
Maksymalna kwota
8000 zł
Maksymalny czas
30 dni
Weź pożyczkę
Ocena
(3.8)
Maksymalna kwota
8000 zł
Maksymalny czas
30 dni
Weź pożyczkę
Ocena
(4.9)
Maksymalna kwota
6000 zł
Maksymalny czas
30 dni
Weź pożyczkę
Ocena
(4.5)
Maksymalna kwota
8000 zł
Maksymalny czas
30 dni
Weź pożyczkę
Ocena
(4)
Maksymalna kwota
10000 zł
Maksymalny czas
90 dni
Weź pożyczkę
Zobacz cały Ranking chwilówek - maj 2024
 1. Co to jest monit i kiedy możemy go otrzymać?
 2. Rodzaje ponaglenia dłużnika - monit i wezwanie do zapłaty
 3. Opłata za monit - ile wyniosą koszty przedsądowego wezwania do zapłaty?
 4. Jak napisać odpowiedź na monit i przedsądowe wezwanie do zapłaty?
 5. Monit i przedsądowe wezwanie do zapłaty - kiedy i jak się odwołać?
 6. Termin spłaty coraz bliżej? Sprawdź, jak uniknąć monitu

Co to jest monit i kiedy możemy go otrzymać?

Konsekwencje niespłacania długów w terminie mogą być bardzo dotkliwe. Jeśli nie uregulowaliśmy zobowiązania finansowego na czas, wierzyciel lub windykator może nam przesłać monit. Co to jest? Monit to innymi słowy wezwanie czy ponaglenie do zapłaty posiadanego zadłużenia w wysokości min. 200 zł w przypadku osób fizycznych i min.500 zł w przypadku przedsiębiorców. Monitowanie stosowane jest przy należnościach wynikających z niespłaconych chwilówek, kredytów, mandatów czy rachunków domowych. Celem monitu jest przypomnienie o istnieniu długu w określonej wysokości, konieczności jego niezwłocznej spłaty oraz możliwych skutkach nieuregulowania należności. Oficjalna prośba o uregulowanie płatności stanowi motywację dla dłużnika oraz dowód dla sądu, że wierzyciel starał się rozwiązać problem zaległego zadłużenie na drodze polubownej.

Monit z banku czy innej instytucji będącej wierzycielem powinien zawierać takie informacje jak:

 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • przypomnienie o nieuregulowanej płatności,
 • numer umowy pożyczki, kredytu etc.,
 • przedmiot zadłużenia,
 • kwotę należności bez odsetek za opóźnienie,
 • nieprzekraczalny termin spłaty,
 • numer konta wierzyciela, na które mają być przekazane pieniądze,
 • informacje o konsekwencjach dalszego unikania spłaty.

Wierzyciel może też zażądać od dłużnika potwierdzenia salda na piśmie, co będzie oznaczać uznanie długu przez dłużnika.

Pierwszy monit przesyłany jest w czasie 7-21 dni po ustalonym terminie spłaty. Zazwyczaj poprzedza go wykonany przez wierzyciela monitoring płatności, czyli rozmowa z dłużnikiem na temat przyczyn opóźnień w spłacie należności. W monicie wierzyciel zazwyczaj informuje o chęci dalszej współpracy i preferowanym nowym terminie spłaty. Jeśli dłużnik nie zdecyduje się na odpowiedź na wezwanie do zapłaty, wierzyciel przesyła kolejny monit. Tym razem zawiera on informacje o sankcjach prawnych, jakie mogą spotkać dłużnika. W celu szybszego odzyskania należności, wierzyciel może wskazać dłużnikowi korzyści, na jakie może liczyć spłacając dług dobrowolnie. Omawianą korzyścią może być np. możliwość rozłożenia długu na raty lub odstąpienie od naliczania karnych odsetek za opóźnienia w spłacie. Maksymalna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie to nawet 14 proc. w stosunku rocznym.

Rodzaje ponaglenia dłużnika - monit i wezwanie do zapłaty

Monit zawierający wezwanie do zapłaty może otrzymać każdy dłużnik, niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną czy przedsiębiorcą. Wezwanie do zwrotu pożyczki może przesłać windykator lub sam wierzyciel - w sieci znaleźć można gotowe wzory pism wraz z omówieniem jak napisać wezwanie do zapłaty samodzielnie. Wobec dłużnika windykator ma dokładnie takie same prawa, jak wierzyciel, a pisemne ponaglenie może mieć różną formę. Wyróżniamy monity:

 • SMS-owe (przesyłane w pierwszym tygodniu),
 • telefoniczne (po upływie jednego do trzech tygodni),
 • przesyłane pocztą elektroniczną (po upływie 3-4 tygodni),
 • przesyłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (po miesiącu opóźnienia).

Jeśli monity nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i dłużnik nie spłaci długu, wierzyciel może przesłać przedsądowe wezwanie do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową, co skutkować może zablokowaniem konta przez komornika i wszczęciem procedury egzekucyjnej. Co ważne, wezwanie przedsądowe do wywiązania się z umowy nie ma mocy prawnej i jest kolejną próbą “dogadania” się z dłużnikiem. Jeśli na nie nie odpowiemy w określonym czasie, wierzyciel prześle nam ostateczne wezwanie do zapłaty. Jego funkcja jest dokładnie taka sama, a pismo ma dać znać, że czas na ugodową spłatę zadłużenia dobiega końca. Otrzymując wezwanie do zapłaty dłużnik powinien spłacić dług. Termin ustawowy spłaty wynosi zwyczajowo od 3 do 7 dni. Po tym czasie sprawa dłużnika kierowana jest do sądu.

Opłata za monit - ile wyniosą koszty przedsądowego wezwania do zapłaty?

Czy można obciążyć dłużnika kosztami wezwania do zapłaty? Jak najbardziej! Co więcej, koszty windykacji mogą znacznie zwiększyć całkowitą kwotę zadłużenia. Pierwszy monit zazwyczaj jest bezpłatny, ale każde kolejne wezwanie do zapłaty będzie już przesyłane na koszt dłużnika. Pamiętajmy, że różne rodzaje monitów mogą być przesyłane w tym samym czasie, a dłużnik zapłaci za każde z nich. Zgodnie z Ustawą Antylichwiarską, koszty związane z odzyskiwaniem zaległych długów (m.in. oficjalnych ponagleń) nie mogą przekroczyć wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie.

Koszty przesyłania ponagleń różnią się zależnie od ich rodzaju. Najtańsze są oczywiście monity SMS. Za każde powiadomienie otrzymane w tej formie dłużnik zapłaci kilka złotych. Nieco droższy będzie monit elektroniczny, za który zostanie naliczona opłata sięgająca około 10 zł. Przybliżony koszt monitu telefonicznego wynosi od kilkudziesięciu złotych w górę, przy czym opłata będzie naliczona niezależnie od tego, czy połączenie zostanie odebrane czy nie. Monit w formie pisemnej wiąże się z kosztem od 20 do nawet 200 zł. Niezaprzeczalnie najdroższe ze wszystkich ponagleń będą osobiste wizyty wierzyciela w domu dłużnika. Za czas poświęcony przez windykatora oraz koszty jego dojazdu dłużnik zapłaci od 100 do kilkuset złotych.

Nie ma określonego limitu monitów, jakie mogą być przesłane do dłużnika w ciągu miesiąca. Pamiętajmy jednak, że windykator to nie komornik, a my nie powinniśmy zgadzać się na nadużycia. Jeśli częstotliwość monitów jest zdecydowanie zbyt duża, otrzymujemy telefony w godzinach nocnych, a windykator stara się nas zastraszyć, mamy prawo złożyć skargę na windykatora i zgłosić nękanie na policję.

Jak napisać odpowiedź na monit i przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Otrzymałeś monit lub przedsądowe wezwanie do zapłaty i nie wiesz co dalej? Przy opóźnieniach w spłacie powyżej 2 tygodni może nastąpić wypowiedzenie umowy pożyczki lub kredytu, lub ponowne wezwanie do zapłaty przesłane w dowolnej formie. Odmowa odebrania monitu nic nie da. Każde przesłane wezwanie będzie dowodem na to, że wierzyciel usiłował odzyskać dług na drodze polubownej, a dłużnik się na to nie zgodził. Po otrzymaniu monitu należy w terminie maksymalnie 14 dni uregulować dług i skierować do wierzyciela telefoniczną oraz pisemną odpowiedź na wezwanie do zapłaty (przykładowy wzór pisma z omówieniem dostępny jest za darmo w sieci).

Pismo potwierdzi chęć spłaty, a być może da szansę na rozłożenie długu w czasie lub umorzenie karnych odsetek za opóźnienia. Poza oficjalną formą, odpowiedź na wezwanie do zapłaty powinna zawierać informacje takie jak:

 • tytuł dokumentu,
 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • data otrzymania wezwania oraz oznaczenie pisma,
 • szczegóły należności podanej w wezwaniu (kwota, sposób spłaty),
 • uznanie długu,
 • potwierdzenie dokonania przelewu (jeśli dług został spłacony,
 • powód, dla którego dług nie został jeszcze spłacony (np. podanie złego numeru konta, utrata pracy, choroba, zaciągnięcie pożyczki na sfałszowane dane przez oszusta itp.),
 • dokładny termin, w którym dłużnik będzie w stanie uregulować zaległe zadłużenie,
 • prośba o przedłużenie wyznaczonego terminu spłaty lub rozłożenie należności na raty,
 • dane kontaktowe dłużnika lub propozycja spotkania z wierzyciele,
 • czytelny podpis dłużnika.

Po otrzymaniu wezwania konieczne będzie sprawdzenie jego autentyczności. Znaczenie ma tu przede wszystkim zasadność wezwania, kwota zadłużenia oraz termin spłaty. Warto też zwrócić uwagę, czy wierzyciel zamieścił w dokumencie wysokość i sposób naliczania odsetek, pełne dane kontaktowe oraz podpis. Weryfikacja tych danych pomoże uniknąć pomyłek instytucji finansowych oraz oszustów, którzy liczą na wyłudzenie pieniędzy od przestraszonych dłużników. Jeśli wezwanie jest niepełne lub niejasne, należy niezwłocznie skontaktować się z wierzycielem.

Monit i przedsądowe wezwanie do zapłaty - kiedy i jak się odwołać?

Otrzymujesz bezzasadne monity i wezwania do zapłaty? Możesz się od nich odwołać. Odwołanie od wezwania do zapłaty należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać na adres wierzyciela listem poleconym. W tytule pisma warto zawrzeć datę otrzymania wezwania oraz oznaczenie pisma. Powody odwołania mogą być różne, a wśród nich wymienić można m.in. jeśli:

 • nastąpiło przedawnienie roszczenia,
 • kwota długu została błędnie naliczona,
 • wezwanie niezasadne, ponieważ nigdy nie podpisaliśmy umowy pożyczki,
 • roszczenie jest niewiążące, ponieważ oparto je na niedozwolonym postanowieniu umownym, które znajduje się w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych,
 • roszczenie jest bezpodstawne, ponieważ opiera się na zapisach regulaminu, który nigdy nie został przesłany dłużnikowi.

Wierzyciel ma obowiązek odpowiedzieć na sprzeciw dłużnika od nakazu zapłaty w terminie 7 dni od złożenia pisma.

Termin spłaty coraz bliżej? Sprawdź, jak uniknąć monitu

Opóźnienia w spłacie długów będą przez kilka lat widoczne w BIK i KRD. Jeśli zignorujemy próby ugodowego rozwiązania sprawy zaległego zadłużenia, możemy wyłącznie pogorszyć swoją sytuację. Odpowiedź na pytanie “jak uniknąć monitu” jest prosta - terminowo regulować wszystkie zobowiązania finansowe. W przypadku nieoczekiwanych problemów finansowych, należy jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem. Prolongata, czyli przedłużenie spłaty kredytu i pożyczki, uratowało przed komornikiem wiele osób.

Podstawą bezpiecznego pożyczania jest wiedza o naszych możliwościach finansowych i dokładne wyliczenie kwoty do spłaty, z uwzględnieniem RRSO pożyczki i harmonogramu spłaty zobowiązania. Korzystając z rankingu chwilówek czy innym porównywarek produktów finansowych możliwe jest znalezienie oferty adekwatnej do naszych potrzeb. Wezwania do zapłaty lepiej nie ignorować. Otrzymanie monitu czy wizyta windykatora terenowego nie jest przyjemna, ale nie możemy chować głowy w piasek. Dzięki spokojnym negocjacjom możliwe jest wybranie metody spłaty długu, która będzie odpowiednia dla obu stron umowy.

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Pożyczka dla emerytów i rencistów − które firmy?

Bardzo często gdy planujemy złożyć wniosek o chwilówkę...

Poręczenie pożyczki – na czym polega oraz kiedy się opłaca?

Na rynku pożyczek pozabankowych znajdziemy nie tylko...

Kiedy ponosimy odpowiedzialność za długi partnera?

Każda para ma swój sposób na finanse. Tuż po zaręczynach...

Czy tanie podróżowanie jest możliwe?

Jeszcze do niedawna podróże, w szczególności zagraniczne,...

Wakacje na raty − czy to dobra decyzja?

Wakacje na raty to bardzo interesująca propozycja dla...

Dodaj komentarz

##   ## ##   ## ###### #### ##   ## 
###  ### ##   ## ##  ## ## ## ## ## 
#### #### ##   ## ##    ## ## ## ## 
## ### ## ##   ## ######  ## ## ## ## 
##   ## ##   ##    ## ## ## ## ## 
##   ## ##   ## ##  ## ## ## ## ## 
##   ## #######  ###### #### ### ### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze

Gwizdek 2016-10-25 19:09:03 #251
Dwie rzeczy: Monitu nie otrzymasz w dniu splaty czy dzień po- zazwyczaj trzeba na nie poczekac, tydzień, dwa, trzy: wiec to nie jest tak, że firmy pożyczkowe na nich zarabiają wiec nic tylko wysyłaja je non stop i od razu jak godzinę spoznisz się ze spłatą. Po drugie: koszta monitów nie zawsze sa wysokie. Czasami to symboliczne 5 zł! Nie ma co się tak bać tych monitów i przeżywać! Chociaż nie oszukujmy się- prawda jest taka, ze kase POŻYCZASZ a nie dostajesz. a jak sie pożycza to sie oddaje- i to na czas. Kumplowi oddajesz na czas to i firmie pozyczkowej oddajesz w wyznaczonym terminie. Proste.
Odpowiedz
Alberto 2016-10-22 15:29:44 #235
Decydując się na pożyczkę, chyba nikt nie przypuszcza, że będzie miał problemy z jej spłatą. Ale w życiu bywa różnie, a to chyba normalne, że jak ktoś wisi Ci kase to upominasz sie o nia jesli ktoś spóźnia się ze zwrotem, prawda? Nie ma co- trzeba mieć świadomośc konsekwencji podejmowanych decyzji. Tyle! Tym bardziej, że sa lepsze opcję niz ucieczka do nikąd. Dobrze napisany artykuł, który to tłumaczy.
Odpowiedz