Wypowiedzenie i cofnięcie umowy pożyczki lub kredytu

Wypowiedzenie umowy pożyczki i kredytu jest związane z opóźnieniem w spłacie rat. Instytucja finansowa może przekazać je dłużnikowi tylko pod warunkiem wcześniejszego wezwania do zapłaty! Dostałeś wypowiedzenie umowy kredytu - co dalej? Odpowiadamy i sprawdzamy, czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej? Warto również poznać różnicę między wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy! To nie to samo, o czym zaraz się przekonamy.

Nie spłacasz rat? Spodziewaj się wypowiedzenia umowy kredytu!

Wypowiedzenie umowy pożyczki i kredytu tylko po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty!

Zawierając umowę kredytu gotówkowego, nie myślimy o uchylaniu się od rat. Tak samo, kiedy bierzemy pożyczkę online. Jednak małe lub nieco bardziej poważne zawirowania mogą utrudnić spłatę długu i być powodem otrzymania wypowiedzenia umowy pożyczki i kredytu. O jednym nie można zapomnieć! Bank nie może przesłać wypowiedzenia umowy kredytu przed wcześniejszym wezwaniem do zapłaty (Art. 75c Prawo bankowe)!

Jeśli kredytobiorca opóźnia się w spłacie kredytu, bank jest zobligowany do wezwania go do spłaty zaległości, wyznaczając termin zwrotu pieniędzy nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu informuje o możliwości restrukturyzacji zadłużenia, przez zmianę warunków lub terminów spłaty kredytu. Bank może odrzucić wniosek o restrukturyzację zadłużenia, jeśli ocena sytuacji finansowej i gospodarczej klienta wypadnie negatywnie. Przepisy te odnoszą się również do umów pożyczek pieniężnych.

Wypowiedzenie umowy kredytu zatem nie może być czynnością nagłą i zaskakującą. Ma być poprzedzone działaniami upominawczymi, które służą spłacie zaległości. Kiedy na pewno je otrzymamy?

Kiedy można wypowiedzieć umowę kredytu i pożyczki?

Poznajmy dokładne przesłanki, które mogą skłonić bank do wypowiedzenia umowy kredytu, określone w ustawie Prawo bankowe1.

Powody wypowiedzenia umowy kredytu:

 • niedotrzymanie przed kredytobiorcę warunków umowy kredytu,
 • utrata zdolności kredytowej przez kredytobiorcę.

Ustawowy termin wypowiedzenia umowy kredytu to 30 dni lub 7 dni w przypadku zagrożenia upadłością.

Zasady wypowiadania umowy pożyczki przez instytucje pozabankowe reguluje Kodeks cywilny2. Według Art. 721 Kodeksu cywilnego: „Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć”. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest określony, dłużnik musi zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni od otrzymania wypowiedzenia umowy pożyczki. Kodeksy cywilny wskazuje 3 sposoby wypowiedzenia. Jakie?

Utrata zdolności kredytowej może być powodem wypowiedzenia

Sposoby wypowiedzenia umowy pożyczki przez pożyczkodawcę

Wypowiedzenie umowy pożyczki wskazujące, że dający pożyczkę chce jej zwrotu, jest możliwe na trzy sposoby. Jak pożyczkodawca może żądać zwrotu pożyczki? Wypowiedzenie umowy pożyczki:

 1. Na mocy porozumienia stron – strony dogadują się, że chcą umowę rozwiązać, uzgadniając termin i zasady spłaty pożyczki. Rozwiązanie umowy pożyczki w drodze porozumienia stron może nastąpić w każdym momencie.
 2. Na zasadach określonych w umowie – odnosi się do umów zawartych na czas określony i nieokreślony. Do wypowiedzenia pożyczki dochodzi w sytuacji braku spłaty rat w terminie czy podaniu nieprawdziwych danych dotyczących dochodu itp. W umowie można określić formę wypowiedzenia i termin, którego upływ powoduje wymagalność zwrotu pożyczki. Tak jak już wspomnieliśmy, w przypadku umów bez określonego terminu zwrotu, termin wymagalności zwrotu pożyczki nie może być krótszy niż 6 tygodni od dnia wypowiedzenia.
 3. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym – dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony i wymaga zwrotu pożyczki w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Chociaż forma wypowiedzenia umowy pożyczki nie jest określona prawnie, wypowiedzenie powinno mieć formę dokumentową. Istotne jest także jednoznaczne sformułowanie pisma. Dokument musi jasno wskazywać, kiedy nastąpią skutki niedostosowania się do jego zapisów. Co, jeśli nie spłacimy długu?

Wypowiedzenie umowy kredytu i pożyczki - co dalej?

Otrzymałeś wypowiedzenie umowy kredytu? Co dalej? Choć umów trzeba dotrzymywać, monit nie każdego skłania do uregulowania płatności. Po otrzymaniu wypowiedzenia, powinniśmy dokonać całkowitej spłaty długu wraz z naliczonymi odsetkami. Opóźnienia w regulowaniu płatności oraz wypowiedzenie umowy kredytu i pożyczki świadczą na niekorzyść kredytobiorcy. Dane nierzetelnego płatnika trafiają do BIK-u (i innych rejestrów dłużników), a ten na jakiś czas ma utrudniony dostęp do kolejnych kredytów i pożyczek.

Brak spłaty długu mimo wypowiedzenia umowy kredytu prowadzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego z udziałem komornika. Co może zabrać komornik? Jest upoważniony do zajęcia wszelkich składników majątkowych, które należą do kredytobiorcy, w celu zaspokojenia roszczenia wierzyciela. Lepiej do tego nie dopuścić!

Pożyczkobiorca też może odstąpić od umowy!

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej?

Bank wypowiada umowę kredytu, jeśli istnieją przesłanki do takiego wypowiedzenia. Kredytobiorca może zwrócić się do kredytodawcy o zmianę stanowiska. Jeśli wyrazi zgodę, dochodzi do przywrócenia umowy lub zawarcia nowej (musimy spełnić stawiane wymogi!).

Jeżeli bank nie spełnia warunków dla rozwiązania umowy kredytu (np. nie wyczerpie działań upominawczych), kredytobiorca może domagać się uznania, że umowa cały czas obowiązuje. Brak zgody banku na takie stanowisko pozwala kredytobiorcy żądać ustalenia tej okoliczności , zgodnie z Art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, którego treść brzmi: „Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”.

Wypowiedzenie a odstąpienie – jaka jest różnica?

Wypowiedzenie umowy pożyczki nie jest tym samym co odstąpienie od umowy. Jaka jest różnica między odstąpieniem a wypowiedzeniem? Wypowiedzenie umowy dotyczy instytucji finansowej, która wzywa do zapłaty zaległych rat. Natomiast odstąpienie od umowy kredytu jest prawem pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca może bez przyczyny w ciągu 14 dni zrezygnować z pożyczki. Po wypełnieniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy zwrócić całą kwotę kredytu. Zagadnienie rezygnacji z umowy pożyczki przez pożyczkobiorcę zawiera się w Ustawie o kredycie konsumenckim. Warto znać swoje prawa, aby umiejętnie z nich korzystać, kiedy zajdzie taka potrzeba.


 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

######## ##  ## ######## ####### ######## 
##   ## ## ##    ## ##   ##  ##  
##   ##  ####    ##  ##   ##  ##  
########   ##    ##  ##   ##  ##  
##   ##  ##   ##   ##   ##  ##  
##   ##  ##   ##   ##   ##  ##  
########   ##  ######## #######   ##  

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze