PCC 2019 - kto płaci podatek od pożyczki po zmianach w 2019 roku

Zawarcie umowy pożyczki może wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku. Dlatego zanim zdecydujemy się pożyczyć pieniądze, powinniśmy wiedzieć, w jakich sytuacjach ustawodawca nakłada na nas zobowiązanie zapłaty podatku od uzyskanego świadczenia finansowego. Nasi eksperci wyjaśnią, na czym polega obowiązek podatkowy, który określa Ustawa z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

PCC 2019 - kto płaci podatek od pożyczki po zmianach w 2019 roku
Opodatkowanie pożyczek? Czasami musimy wziąć je pod uwagę

Podatek PCC 2019 - co się zmieniło?

Wraz z ustawą z dnia 23 października 2018 r. zmieniła się wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dla umów pożyczek. Od 2019 roku stawka PCC pożyczki została obniżona z 2 proc. do 0,5 proc. Stawka ta jest niezmienna niezależnie od rodzaju podmiotów będących stronami umowy pożyczki. Mniej korzystne zmiany dotyczą kwoty wolnej od podatku między osobami niespokrewnionymi.

Od 2019 roku zwolnienie z PCC przysługuje do pożyczek nie przekraczających kwoty lub wartości 1000 zł. Przypomnijmy, że w 2018 roku z podatku PCC zwolnione były pożyczki do 5000 zł od jednej osoby i do 25 000 zł do kilku osób (na przestrzeni 3 lat). Zasady PCC od pożyczki w rodzinie pozostały bez zmian.

Nowy wzór deklaracji zbiorczej PCC-4 zastąpi deklarację PCC-3

Od 1 lipca 2019 weszły w życie również zmiany dotyczące samej deklaracji PCC dla podatników, którzy dokonali minimum trzech czynności cywilnoprawnych w miesiącu. O ile kolejne czynności były dokonane przed upływem 14 dni od daty dokonania pierwszej z nich, możliwe będzie złożenie jednej deklaracji łącznej zamiast trzech lub więcej, jak to było dotychczas.

Czynności, które należy wpisać do deklaracji obejmują umowę pożyczki, umowę sprzedaży rzeczy ruchomych oraz umowę sprzedaży praw majątkowych. Zbiorczy PCC należy obliczyć i złożyć w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Zbiorcza deklaracja podatku PCC-4 musi zawierać takie dane jak:

 • okres, za który składana jest deklaracja,
 • dane osobowe/identyfikacyjne i adres podatnika,
 • nazwa i adres organu podatkowego, w którym składana jest deklaracja,
 • cel składania deklaracji,
 • dni w których nastąpiły czynności cywilnoprawne oraz ich treść i przedmiot,
 • obliczona kwota podatku PCC,
 • czytelny podpis podatnika/pełnomocnika.

 

Zbiorcza deklaracja obejmuje także załączniki PCC-4/A (Informacja o pozostałych podatnikach) i PCC-4B (Informacja o wysokości podatku należnego poszczególnym gminom). Składanie zbiorczej deklaracji PCC-4 nie jest obowiązkowe. Osoby preferujące składanie pojedynczych zeznań podatkowych nadal mogą składać kilka oddzielnych deklaracji PCC-3 w terminie do 14 dni od dnia dokonania czynności. Opodatkowanie umowy pożyczki nie obejmuje pożyczek online i kredytów bankowych,

Podatek od pożyczki prywatnej - kto i kiedy jest zwolniony z opłat?

Pożyczka prywatna od osoby fizycznej narzuca jednak na pożyczkobiorcę obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie PCC umów pożyczki do końca 2018 r. zależało od podmiotów biorących udział w umowie pożyczki. Obecnie zastosowanie ma jedna stawka, która wynosi 0,5% wartości pożyczki. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, niektóre pożyczki są wolne od podatku PCC. Wśród nich znajdzie się m.in.:

 • pożyczka udzielona przez wspólnika / akcjonariusza na rzecz spółki kapitałowej,
 • pożyczka z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • pożyczka udzielana przez zagranicznych przedsiębiorców (niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu), którzy prowadzą działalność w zakresie udzielania kredytów i pożyczek,
 • pożyczka udzielona przez przedsiębiorcę w ramach usług finansowych zwolnionych z VAT,
 • pożyczka od znajomych, która nie przekracza wyznaczonego progu kwotowego,
 • pożyczka w rodzinie (pod pewnymi warunkami).

Wyżej wymienione rodzaje umów są zwolnione z podatku od pożyczki. Nie można jednak zapomnieć, że opodatkowaniu podlegają inne czynności związane z udzieleniem pożyczki np. ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości.

Podatek od pożyczki od rodziny - pożyczka do 9 637 zł zwolniona z PCC

Pożyczki od rodziny podlegają zwolnieniu od podatku. Warunkiem jest udzielanie pożyczki przez osoby z pierwszej grupy podatkowej. Zaliczają się do niej takie osoby jak:

 • małżonek,
 • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • ojczym,
 • macocha,
 • pasierb,
 • zięć,
 • synowa,
 • teściowie.

Kwota bezwarunkowo zwolnionej z PCC pożyczek od jednej osoby z rodziny nie może przekroczyć 9 637 zł w ciągu 5 lat. Jeśli pożyczka przekracza tę sumę, a nie chcemy płacić od niej podatku, powinniśmy:

 1. złożyć deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych do właściwego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
 2. przedstawić dokument poświadczający przekazanie pożyczki na rachunek bankowy lub poprzez przekaz pocztowy.

Uwaga - zwolnienie z podatku od pożyczki powyżej 9 637 zł nie jest możliwe w przypadku umowy między teściami, zięciem i synową. Taka pożyczka podlega opodatkowaniu 0,5 proc. Za niezłożenie deklaracji PCC w terminie wiąże się z sankcjami, a za nieopłacenie podatku w na czas będą naliczane dodatkowe odsetki.

Pożyczka od znajomego a podatek - zwolnienie z PCC do 1000 zł

Pożyczki od znajomych czy pożyczki społecznościowe są popularną alternatywą dla kredytów, szczególnie u osób będących w wyjątkowo złej sytuacji finansowej. Pożyczki od osób prywatnych, które nie wchodzą w skład naszej najbliższej rodziny, podlegają opodatkowaniu. Do stycznia 2019 podatek od pożyczki od znajomych czy innej osoby prywatnej należało uiścić, jeśli zadłużenie u jednej osoby wynosiło więcej niż 5 000 zł w ciągu 3 lat oraz jeśli zadłużenie u kilku osób wynosiło więcej niż 25 000 zł.

Obecnie podatek od pożyczki od osoby prywatnej nie obowiązuje, jeśli kwota jednorazowej pożyczki nie przekracza 1000 zł. Jeśli umowa opiewa na wyższą kwotę, konieczne będzie uiszczenie PCC w wysokości 0,5 proc. od środków przewyższających wskazaną kwotę. Brak zgłoszenia pożyczki i odprowadzenia podatku w Urzędzie Skarbowym, wiąże się z koniecznością zapłaty sankcyjnej stawki podatku. Wynosi ona aż 20 proc. podstawy opodatkowania.

Jak zapłacić podatek PCC od pożyczki?

Podatek od pożyczki prywatnej można zapłacić składając odpowiednią deklarację online lub w Urzędzie Skarbowym, któremu podatnik podlega ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Termin złożenia PCC-3 dla pojedynczej czynności wynosi 14 dni od transakcji. Zbiorczy PCC-4 z min. 3 transakcji należy obliczyć i złożyć w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Deklarację można złożyć osobiście, elektronicznie na stronie MInisterstwa Finansów lub przesłać ją listem poleconym.

Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od wartości nabytej rzeczy lub prawa majątkowego. W przypadku pożyczki wynosi ona obecnie 0,5 proc. pożyczki lub kwoty przewyższającej wysokość pożyczki zwolnionej od PCC. Pożyczka prywatna podlegająca zwolnieniu z opodatkowania nie wymaga zgłaszania do US. PCC można zapłacić online wykonując przelew do Urzędu Skarbowego.

Umowa pożyczki a PCC 2019 - podsumowanie

Umowy cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu niezależnie czy zawierane są przez przedsiębiorców, osoby fizyczne lub osoby prawne. Część umów podlega zwolnieniu z opłaty, pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie warunków. Jeśli nie masz czasu na czytanie całego artykułu, poniżej przygotowaliśmy skrót najważniejszych informacji dotyczących PCC 2019.

 • Ile wynosi podatek od pożyczki 2019? - Stawka PCC pożyczki to obecnie 0,5 proc. od kwoty pożyczki. Stawka jest niezmienna niezależnie od rodzaju podmiotów będących stronami umowy pożyczki.
 • Kto płaci podatek PCC od pożyczki ? - Podatek z tytułu pożyczki płaci osoba biorąca pożyczkę. Opłata ta jest niezależna ustalonego między stronami umowy odsetek i prowizji pożyczkodawcy.
 • Kiedy trzeba zapłacić podatek od pożyczki prywatnej od znajomego? - Podatek od pożyczki prywatnej od znajomego należy opłacić, jeśli pożyczona kwota jest wyższa niż 1000 zł. PCC od umowy pożyczki płacimy wyłącznie od nadwyżki przekraczającej kwotę zwolnienia.
 • Kiedy nie płacimy PCC od pożyczki w rodzinie - podatek od pożyczki od rodziców i innych osób z I grupy podatkowej nie obowiązuje do kwoty 9 637 zł w ciągu 5 lat. Powyżej tej kwoty nadal możliwe jest zwolnienie z PCC, o ile w ciągu 14 dni złożymy deklarację w Urzędzie Skarbowym i udokumentujemy przekazanie pożyczki.
 • Czy trzeba płacić podatek od pożyczki pozabankowej? - Nie. Pożyczki pozabankowe udzielane przez firmy pożyczkowe nie podlegają opodatkowaniu. PCC dotyczy wyłącznie pożyczek prywatnych.
 • W jakim terminie trzeba zapłacić podatek PCC od pożyczki? - PCC-3 dla jednej pożyczki wynosi 14 dni od transakcji, a zbiorczy PCC-4 z min. 3 transakcji należy obliczyć i złożyć w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.
 • Czy można zapłacić podatek PCC online? - Tak, deklarację PCC można złożyć elektronicznie na stronie internetowej MInisterstwa Finansów.
 • Jakie są konsekwencje nieopłacenia PCC od pożyczki? - Jeśli Urząd Skarbowy dowie się, że nie zapłaciliśmy podatku od pożyczki, karna kwota podatku wyniesie 20 proc. otrzymanej sumy.
Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

##   ##  ###  ######## #### ######## 
## ## ##  ## ##   ##   ##    ## 
## ## ## ##  ##   ##   ##   ##  
## ## ## ##   ##  ##   ##   ##  
## ## ## #########  ##   ##  ##   
## ## ## ##   ##  ##   ##  ##   
 ### ### ##   ##  ##  #### ######## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze