Powództwo o zwolnienie spod egzekucji - jak bronić swoich praw?

Celem postępowania egzekucyjnego, zdefiniowanego w tytule egzekucyjnym, jest zaspokojenie roszczenia wierzyciela. Odzyskiwaniem wierzytelności i zajmowaniem majątku zajmuje się komornik. Zdarza się, że w trakcie wykonywania wyroku, zajmuje także przedmioty, które należą do osoby trzeciej. Co zrobić, kiedy nie jesteś dłużnikiem, a komornik zajął twoją własność? W jaki sposób bronić swoich praw? Rozwiązaniem jest powództwo o zwolnienie spod egzekucji. Dowiedz się, jak złożyć wniosek i kiedy mija termin upoważniający do wytoczenia powództwa ekscydencyjnego.

Co zrobić, kiedy nie jesteś dłużnikiem, a komornik zajął twoje mienie?

Czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika?

Długi Polaków rosną. Na koniec ubiegłego roku wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła aż 64,5 mld zł! Osłabienie zdolności kredytowej nie jest jedyną konsekwencją nieuregulowanych płatności. Monity, spirala długów, upadłość konsumencka, windykatorzy i komornicy chcący przejąć nasz majątek, mogą stać się naszym sennym koszmarem.

Komornik ma znacznie szerszy zakres kompetencji i jego zadaniem jest wykonanie czynności egzekucyjnych. Czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika? Ma prawo zażądać przymusowego otwarcia drzwi, aby przeszukać mieszkanie i zapisać oraz zająć ruchomości należące do osoby mającej niespłacone długi. Może zająć zarówno te przedmioty, które są jej własnością, jak i te, którymi włada. W takiej sytuacji zdarza się, że w protokole zajęcia ruchomości znajdą się rzeczy należące do osoby trzeciej. Posłużmy się przykładem. Jeżeli dłużnik prowadzi serwis komputerowy, a my oddaliśmy laptopa do naprawy, komornik może zająć wszystkie ruchomości znajdujące się w jego zakładzie, a zatem również nasz komputer. Jak odzyskać sprzęt? Wyjściem jest powództwo o zwolnienie spod egzekucji. Funkcjonariusz publiczny powinien otrzymać listę rzeczy, które nie należą do dłużnika. Na tej podstawie powiadamia osoby trzecie o możliwości wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego ekscydencyjnego.

Na czym polega powództwo o zwolnienie spod egzekucji?

Wszelkie wierzytelności należy regulować w terminie. To podstawowa zasada, którą powinniśmy się kierować, biorąc  szybkie pożyczki online i zaciągając inne długi, kiedy np. dokonujemy zakupów przez internet z opóźnioną płatnością lub rozkładamyc ich spłatę na raty. W przeciwnym razie wierzyciel będzie próbować na różny sposób dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń. Jeśli przy tym zajmie przedmiot należący do osoby trzeciej, poszkodowany może złożyć powództwo przeciwegzekucyjne, w celu zwolnienia zajętej rzeczy spod egzekucji komornika.

Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji jest obok powództwa opozycyjnego jednym z rodzajów powództw przeciwegzekucyjnych. Zwane jest również powództwem ekscydencyjnym lub powództwem interwencyjnym i oznacza sytuację, w której osoba trzecia (nie dłużnik ani nie wierzyciel) wytacza sprzeciw wobec prowadzenia egzekucji z zajętego przedmiotu. Nie zwalcza przy tym treści samego tytułu wykonawczego - kieruje powództwo wobec przedmiotu, który nie powinien być objęty egzekucją.

W drodze powództwa ekscydencyjnego ochronie podlegają:

 • prawo do własności i współwłasności,
 • użytkowanie wieczyste,
 • użytkowanie ruchomości,
 • użytkowanie praw,
 • spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu,
 • wierzytelności,
 • rachunki bankowe,
 • inne prawa majątkowe.

Powództwo o zwolnienie spod egzekucji a skarga na czynności komornika

Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji nie jest jednoznaczne ze skargą na czynności komornika. Skarga jest środkiem odwoławczym od decyzji komornika, którą można zastosować w trakcie postępowania egzekucyjnego. Składa ją dłużnik, przeciwko któremu jest prowadzone postępowanie. Dotyczy popełnienia przez komornika błędów np. w zakresie opisu, szacowania wartości nieruchomości czy braku ogłoszenia prasowego. Na wniesienie skargi do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności, mamy tydzień czasu od dnia, w którym tej czynności dokonano. Jeśli przekroczymy ten termin, skarga będzie oddalona.

Jak wygląda składanie wniosku dotyczącego powództwa o zwolnienie spod egzekucji? Jeżeli okaże się, że komornik w toku postępowania egzekucyjnego zajął wszystkie ruchomości, w tym przedmioty, który należy do nas, musimy napisać wniosek o zwolnienie spod egzekucji.

Jak napisać wniosek o zwolnienie spod egzekucji komorniczej?

 1. Wskaż okoliczności, które uzasadniają powództwo i są ważne dla danej sprawy.
 2. Podaj dane i adres sądu, do którego kierowany jest pozew.
 3. Podaj nazwisko i adres osoby dłużnika, pozwanego (wierzyciela) i powoda (osoby wnoszącej powództwo, a zatem własne dane) i pełnomocnika.
 4. Oznacz rodzaj pisma. Właściwy tytuł to: “Wniosek o zwolnienie spod egzekucji”
 5. Poinformuj o załącznikach dodanych do pozwu (opłaty, pełnomocnictwo, odpis itd.).
 6. Nie zapomnij się podpisać!

Przykładowy wniosek o zwolnienie spod egzekucji komorniczej:

………..., dnia ………...

 

Powód:

………… ………….

Zam. ……… ……...

………… ………….

Pełnomocnik:

………… ………….

Zam. ……… ……...

………… ………….

Pozwany:

………… ………….

Zam. ……… ……...

………… ………….

Dłużnik:

………… ………….

Zam. ……… ……...

………… ………….

Sąd Rejonowy w ………… ……..


Sygn. akt postępowania egzekucyjnego: ………… ………….

 

Wniosek o zwolnienie spod egzekucji komorniczej


W imieniu własnym wnoszę o:

Wyłączenie spod egzekucji rzeczy ruchomych stanowiących własność wnioskodawcy, a zajętych w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez …………………….……… …………….……………………. [nazwa organu] na podstawie wystawionego przez ten organ tytułu wykonawczego nr ………… …………. z dnia ………… …………. przeciwko ……………… …….……… …………….…… ………………. [imię i nazwisko wnioskodawcy - powoda]. Równocześnie wnoszę o zaniechanie podejmowania dalszych czynności egzekucyjnych w stosunku do ruchomości wskazanych szczegółowo w załączniku do niniejszego wniosku.
Zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

…………………….…… ……………….……………… …….…………………….… ………………….…………………… 

[Należy tutaj podać przyczynę złożenia skargi i dotychczasowy przebieg wydarzeń oraz powód toczącej się sprawy. Trzeba wskazać, jak przebiega egzekucja oraz wyjaśnić, dlaczego wnioskujemy o wyłączenie rzeczy spod egzekucji. Należy również wymienić wszystkie przedmioty do nas należące, a swoje uzasadnienie podeprzeć dowodami, które dołączymy do wniosku.]


……………………………............

(własnoręczny podpis)

Załączniki:

(dokumenty użyte w pisaniu uzasadnienia, w tym.:

1. wymienione ruchomości,

2. kserokopie dowodów zakupu ruchomości,

3. umowa najmu, itp.)

Jak i kiedy złożyć wniosek o powództwo o zwolnienie spod egzekucji?

Wniosek o powództwo o zwolnienie spod egzekucji składa się do sądu, w okręgu którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Na wytoczenie powództwa mamy miesiąc czasu. Jeśli dłużnik wcześniej poinformował nas o zajęciu naszej ruchomości, niż otrzymaliśmy taką informację od komornika, termin zaczyna biec właśnie od tej daty. Ważne jest, kiedy dowiedzieliśmy się o zajęciu. Sposób przekazania informacji nie ma znaczenia. Dłużnik może nam ją przekazać zarówno osobiście, jak i telefonicznie czy mailowo.

W momencie przekroczenia terminu, nasz wniosek o wyłączenie spod egzekucji zostanie odrzucony. Nawet jeżeli oczywiste będzie, że laptop należy do nas, przestanie mieć to znaczenie. Dlatego nie można zwlekać z wytoczeniem powództwa, pamiętając o wskazaniu podstawy do jego złożenia. Złożenie pozwu wiąże się z opłatą stosunkową w wysokości 5 proc. wartości ruchomości. Nie może być to mniej niż 30 zł i więcej niż 100 000 zł.

Tylko racjonalne zarządzanie budżetem pozwala uniknąć problemów z finansami

Jak zarządzać budżetem domowym i uniknąć postępowania egzekucyjnego?

Odpowiedzialne zarządzanie budżetem domowym nie jest proste, ale powinniśmy codziennie starać się racjonalnie gospodarować finansami, aby nigdy nie ścigali nas komornicy. Co robić, aby utrzymać płynność finansową nawet w razie nieprzewidzianych wydatków?

Jeśli chcesz mieć finanse pod kontrolą, powinieneś:

 • planować budżet, analizując comiesięczne wydatki. Zastanów się, z jakich potrzeb możesz zrezygnować, aby podnieść poziom swoich oszczędności,
 • oszczędzać i odkładać na poduszkę finansową, która będzie zabezpieczeniem w razie nieszczęśliwych wypadków,
 • określić priorytety i trzymać się swoich założeń - jeśli chcemy odkładać 1/3 wypłaty na przyszłość, starajmy się za wszelką cenę trzymać postanowień,
 • w razie potrzeby korzystać z usług instytucji finansowych, pamiętając aby pożyczać racjonalnie.

“Rozwijanie tematów związanych z komornikiem, dochodzeniem wierzytelności i komplikacjami, jakie mogą narodzić się w trakcie (np. zajęcie mienia osób trzecich) jest bardzo istotne. Pożyczamy, ale nie zawsze jesteśmy w stanie zwrócić dług i musimy wiedzieć, w jaki sposób rozwiązywać problemy pojawiające się w toku przeprowadzania czynności egzekucyjnych” - komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl.

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

 ####### ##  ## ######## ##   ## ##   ## 
##   ## ## ##    ## ##   ## ##   ## 
##   ##  ####    ##  ##   ## ##   ## 
##   ##  ##    ##  ##   ## ##   ## 
## ## ##  ##   ##   ##   ## ##  ## 
##  ##   ##   ##   ##   ##  ## ##  
 ##### ##  ##  ######## #######   ###  

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze